Danske Daginstitutioner


Formål
Protektor
Vedtægter
Idégrundlag
Årsberetninger
Bestyrelse & personale
 

Organisationen > Vedtægter

§ 1
Organisationens navn er “Landsorganisationen Danske Daginstitutioner”, og dens hjemsted er Hovedstadsområdet. Organisationen er en selvejende institution.

§ 2
Det er organisationens formål, gennem frivilligt arbejde at virke for tilvejebringelse af de bedst mulige vilkår for børns opvækst, udvikling og trivsel, blandt andet ved på landsplan at virke for og medvirke ved etablering og drift af private og selvejende institutioner - primært for børn og unge, samt i øvrigt at arbejde for at fremme den selvejende institutionsform.

§ 3
Organisationens styrende organer bestemmer, hvilke arbejdsopgaver organisationen skal påtage sig. De vigtigste opgaver er:

1.
at øve indflydelse på beslutninger om vilkår, der har betydning for vore børn;

2.
på baggrund af forældrenes primære ansvar, at arbejde for det bedst mulige samarbejde mellem institution og forældre;

3.
at afholde foredrag, kurser og debatmøder om aktuelle emner, som understøtter organisationens formål;

4.
at yde rådgivning og konsulentbistand til personer og virksomheder m.v., der ønsker at oprette selvejende institutioner, som er i overensstemmelse med organisationens formål:

5.
at udføre administrative funktioner i forbindelse med den daglige drift at selvejende institutioner, herunder løn- og personaleadministration, regnskabsførelse samt rådgivning og konsulentbistand til bestyrelse og ledelse i de til organisationen knyttede medlemsinstitutioner.

Organisationen søger gennem indsamlinger og tilskud fra fonde m.v. midler til organisationens overordnede formål, herunder til organisationens uddannelses- og debatskabende aktiviteter, samt til konsulentbistand til kredse, der ønsker at oprette institutioner.

§ 4
Selvejende institutioner, som er oprettet med bistand fra Danske Daginstitutioner, samt øvrige private og selvejende institutioner, hvis formål er i overensstemmelse med Danske Daginstitutioners formål, kan med hovedbestyrelsens godkendelse tilsluttes organisationen som medlemsinstitutioner.

Tilsluttede institutioner betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Institutioner, med hvilke der indgås aftale om udførelse af administrative arbejdsopgaver i henhold til § 3, pkt. 5, betaler et administrationshonorar, hvis størrelse er afhængigt af arbejdsopgavernes art og omfang.

Opsigelse af samarbejdet med de enkelte institutioner kan fra begge sider ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Samarbejdsaftaler vedrørende administration og regnskabsførelse er dog bindende for en periode af mindst 3 år fra aftalens indgåelse.

§ 5
Organisationens højeste myndighed er repræsentantskabet, som sammensættes således:

A. Hovedbestyrelsens medlemmer.

B. 1 delegeret for hver af de til organisationen knyttede medlemsinstitutioner, udpeget af og blandt de enkelte institutioners bestyrelsesmedlemmer.

C. 1 delegeret for hver af de til organisationen knyttede medlemsinstitutioner, udpeget af og blandt de enkelte institutioners medarbejdere.

D. Faste medlemmer af repræsentantskabet, som - efter at have erklæret sig villige til at indtræde i repræsentantskabet, og til at virke for Danske Daginstitutioners formål - er udpeget af hovedbestyrelsen. Antallet af faste medlemmer af repræsentantskabet må ikke overstige antallet af de til organisationen knyttede medlemsinstitutioner.

Til et givent repræsentantskabsmøde anses de personer at være delegerede i henhold til punkt B og C, der senest 3 dage før repræsentantskabsmødet til Danske Daginstitutioners kontor er anmeldt som delegerede, med angivelse af navn, adresse og institution.

Endvidere anses de personer at være delegerede i henhold til punkt D, som hovedbestyrelsen har udpeget som faste medlemmer af repræsentantskabet, og som har anmeldt deltagelse til Danske Daginstitutioners kontor senest 3 dage før repræsentantskabsmødet.

Hovedbestyrelsen kan, hvis særlige omstændigheder taler derfor, tilbagekalde delegatet for en i henhold til punkt D udpeget fast delegeret, efter forudgående høring af vedkommende faste delegerede.

§ 6
Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år i sidste halvdel af maj måned, på et af hovedbestyrelsen valgt sted.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal, men mindst 4 ugers varsel, ske ved brev, e-mail eller andet varigt medie, til hver af de faste repræsentantskabsmedlemmer og medlemmerne af hovedbestyrelsen, samt til formanden for hver institutionsbestyrelse og til lederen af hver enkelt medlemsinstitution. Samtidig lægges indkaldelsen på organisationens hjemmeside.

På mødet skal følgende punkter behandles:

1) Valg af dirigent.

2) Meddelelse om eventuelle nye, af hovedbestyrelsen udpegede faste repræsentantskabsmedlemmer.

3) Beretning.

4) Regnskab

5) Indkomne forslag

6) Valg af:

a) Formand

b) 1 hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant som repræsentanter for institutionsbestyrelserne i medlemsinstitutionerne.

c) 1 hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant som repræsentanter for institutionsmedarbejderne i medlemsinstitutionerne.

d) 1 hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant blandt de faste repræsentantskabsmedlemmer.

e) Revisor.

7) Eventuelt.

Formanden vælges for 2 år ad gangen. De under b), c) og d) nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 3 år. Suppleanterne og revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest den forudgående 1. april. Forslagene udsendes sammen med mødeindkaldelsen til repræsentantskabsmedlemmerne og til medlemsinstitutionerne, jvf.. §6, stk.2.

§ 7
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når det skriftligt begæres af mindst 20 repræsentantskabsmedlemmer/delegerede.

Begæringen om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde dagsorden, som også skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske ved formandens foranstaltning og med et indkaldelsesvarsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen skal foretages ved brev til hver af de faste repræsentantskabsmedlemmer og til hovedbestyrelsens medlemmer, samt til formanden for hver enkelt institutionsbestyrelse og til lederen af hver enkelt institution. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden 2 måneder fra begæringen modtagelse.

§ 8
De fremmødte repræsentantskabsmedlemmer har hver 1 stemme. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, dog med undtagelse af nedenfor anførte stk.3 vedr. mistillidsvotum, samt beslutninger om vedtægtsændringer og organisationens opløsning, jvf.. § 12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den til enhver tid siddende hovedbestyrelse drager omsorg for, at de af repræsentantskabet trufne beslutninger effektueres.

Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde stemmer for et mistillidsvotum til et eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer, skal vedkommende stille sig mandat til rådighed. Derefter foretages på samme repræsentantskabsmøde nyvalg af medlem(mer) til hovedbestyrelsen indenfor samme valggruppe(r) for den(de) udtrådtes resterende valgperiode.

§ 9
Organisationens overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 10 medlemmer, nemlig formanden, og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra hver f de under § 6, pkt. 6 b), c) og d) nævnte valggrupper.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.

Organisationen tegnes af formand eller næstformand i forening med et andet medlem af hovedbestyrelsen. Ved. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved låneoptagelse dog af formand eller næstformand i forening med 2 andre hovedbestyrelsesmedlemmer.

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder af Danske Daginstitutioners administration, som - i samråd med organisationens formand og næstformand - ansætter og afskediger det øvrige personale til varetagelsen af organisationen daglige arbejde.

Alle hovedbestyrelsens anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde.

Afgår et hovedbestyrelsesmedlem inden udløbet af vedkommendes valgperiode, indtræder suppleanten fra vedkommendes valggruppe for den resterende del af de afgående hovedbestyrelsesmedlems valgperiode. Hovedbestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden regler for, i hvilket omfang suppleanterne i øvrigt skal indkaldes, blandt andet ved hovedbestyrelsesmedlemmers sygdom eller fravær.

§ 10
Organisationens regnskabsår er kalenderåret. Omlægningsåret er 1.4 . til 31.12. 1997. Regnskabet udarbejdes af organisationens daglige ledelse, og revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor.

§ 11
Organisationen hæfter alene med sin formue. Intet hovedbestyrelses- eller repræsentantskabsmedlem hæfter for nogen organisationen påhvilende forpligtelser.

§ 12
Beslutning om ændring af organisationens vedtægter kræver vedtagelse med mindst 2/3 majoritet på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen.

Beslutning om organisationens opløsning kræver vedtagelse med mindst 2/3 majoritet på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen.

Ved organisationens opløsning skal organisationens formue, efter repræsentantskabets nærmere beslutning, og efter forhandling med socialministeriet, anvendes til formål og aktiviteter til gavn for børn, eller lignende formål i forlængelse af organisationens arbejde, eventuelt kanaliseret gennem overførsel til Danske Daginstitutioners Jubilæumsfond af 14. juni 1978.

Protokollat
Samtidig med vedtagelsen af ovennævnte vedtægt ophæves den indtil da gældende vedtægt.

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 29. maj 2002.

Tidligere vedtægter vedtaget, hhv. revideret på repræsentantskabsmøder den 14. juni 1968; den 12. juni 1974; den 28. maj 1975; den 10. juni 1980; den 14. juni 1983, den 14. juni 1988 og den 11. juni 1997.

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk