Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

22-05-2012
Formandens beretning - fra Repræsentantskabsmødet

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners
repræsentantskabsmøde
den 22. maj 2012

Vedrørende år 2011

Formandens beretning.

Kære repræsentantskab.
Jeg syntes lige, at jeg har aflagt beretning, men det er jo så altså igen et år siden. Som tiden dog går.

Endnu et spændende år er gået, og igen i år, har vi været vidner til en utrolig udvikling på daginstitutionsområdet.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med program for dagen, regnskabet og en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Min beretning har i år følgende overskrifter:

 1. Er der fortsat plads til den traditionelle selvejende institution med driftesoverenskomst med kommunerne?

 2. Bestyrelsens arbejde i året der er gået

 3. Organisationens økonomi

 4. Arbejdet på kontoret

 5. Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

 6. Nye projekter

 7. Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre

 8. Møder og kurser

 9. Fester, arrangementer og runde dage

10. Samarbejdspartnere

11. Det faste repræsentantskab

12. Afslutning

Er der fortsat plads til den traditionelle selvejende institution med driftsoverenskomst i kommunerne?
I mine seneste beretninger, har jeg skrevet meget om de nye private daginstitutioner, og om deres vanskeligheder ved opstart og drift, samt de vanskelige vilkår for de ordinære selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med kommunerne.

I året der er gået, har vi i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner oplevet, at efterhånden ganske mange af vore "gamle" selvejende daginstitutioner - også institutioner som vi har været med til at stifte for mere end 40 år siden - vælger, at overgå til privat daginstitution.

Samstemmende lyder det, at man i såvel institutionsbestyrelserne som i personalegrupperne, er nået til et punkt, hvor man ikke længere vil være med til, og finde sig i, de vilkår for daginstitutionsdrift, som de kommunale forvaltninger byder og dikterer i dag.

Typisk kræves der mere og mere administrativt arbejde, med tilbagemeldinger til kommunerne om planer og temaer for det ene og det andet, indkaldelse til møderækker i "dialogforum", institutionsmøder, ledermøder, forvaltningsmøder og meget meget mere og alt sammen - naturligvis - alene for institutionernes skyld! Hertil kommer alle de opgaver som LDD - heldigvis - tager sig af, så som kalkuler, månedlige rapporteringer og indberetninger o.m.a.

Vi oplever rigtig mange ledere der hænger noget med "mulen" og efterhånden glæder sig til en snarlig pensionering eller efterløn. Vi oplever ganske mange ledere og øvrigt personale med sygefravær, ja sågar langtidssygemeldinger, da kravene og frustrationerne efterhånden bliver for voldsomme. For nogle ender det i et brud med den arbejdsplads som man har lagt ganske mange år af sit liv i, og der er ikke altid en ønskelig afslutning på et akrivt arbejdsliv.

Hvad er det der sker og hvorfor er det sådant?

Nu skal jeg ikke give mig ud i et større psykologisk studie, men alene reflektere over situationen som vi ser og oplever den i LDD.

I udgangspunktet burde det jo give sig selv. Der er to parter - kommunen og den selvejende institution - der har en arbejdsaftale/kontrakt (driftsoverenskomst) som regulerer samarbejdet mellem parterne. Tidligere er det jo, alt andet lige, gået fint. Typisk havde institutionslederen en fin kontakt, til den lokale institutionschef, og kontoret lå nær på, og man kunne smutte forbi og få klaret tingene. Selvfølgelig var der også problemer, men her assisterede LDD, og vi fandt oftest en løsning.

Efter kommunesammenlægningen er afstanden til den lokale institutionschef og ikke mindst "kontoret", blevet meget større. Typisk er kontorerne flyttet og de sædvanlige kontaktpersoner er flyttet til andet arbejde, og nye kontorer/afdelinger og kommunale medarbejdere er kommet til. Kommuner med tradition for selveje er sammenlagt med kommuner med udelukkende kommunale institutioner, hvilket har givet nogle interne kommunalpolitiske udfordringer.

Det er opfattelsen, at man i forvaltningerne typisk er gået fra dialog til diktat, dog med en mase møder jf. ovenstående, men mange gange i et tidsforløb der kan tage pusten fra de fleste, og ikke levner meget plads til interne drøftelser og debatter i bestyrelser og personalegrupper.

Vi har ganske mange gange - hver gang det har værfet muligt - fremført over for såvel lokalpolitiker som forvaltningsfolk, at denne fremgangsmåde ikke er god for et konstruktivt samarbejde. Nogle af forklaringerne fra forvaltningscheferne har så været, at det er presset af politikerne, at økonomien er stram og at alle må holde for.

Det er vi godt klar over, men så kald tingene ved sit rette navn - nedskæringer, besparelser og tilpasninger - det kan vi og institutionerne godt tåle at høre og det vil givetvis afføde større respekt og herudover er jeg sikker på, at institutionerne om nogen ved, hvor det i givet fald vil være bedst at spare og skære ned. En sådan fremgangsmåde, ville kunne spare forvaltningerne og lokalpolitikerne for uanet tid og ganske mange potentielle konflikter!

Alternativet til de nævnte "overgrev" er, at træde ud af det kommunale fællesskab, og etablere sig som privat daginstitution, en løsning der har været mulig fra slutningen af 2005.

Som vi ser i disse år, benytter flere og flere mindre og mellemstore institutioner sig af denne mulighed, for også at imødegå tvangslukning, tvagssammenlægninger eller tvangsfællesskaber.

LDD assisterer, og har assisteret, ikke så få institutioner i denne transformation. På sin vis er det jo vemodigt, men på den anden side, er det jo også muligheden for, at bevare institutionen på privat eller selvejende hænder.

Her på det seneste har der været en del artikler omkring det stigende antal privatinstitutioner. Det er nu langt over 200 institutioner!! Det har givet anledning til, at det nu skal undersøges, om vi nu er på vej til, at få A og B institutioner, idet det private initiativ ser ud til at være eksploderet! Der tales allerede om, at man nok skal til at lave begrænsninger for de private institutioner.

Det er underligt, at man som politiker ikke lige stopper op en gang og reflekterer lidt over tingene. Hvad er det, der er sket - og hvad er årsagen hertil? Jeg vil jo sige, at det næsten ligger lige til "højrebenet", at spørge i de selvejende organisationer, for her ved vi det jo godt.

Der er ikke etableret ret mange reelt nye private daginstitutioner, og da slet ikke mange der har "profit" for øje. Nej - der er blot sket det, at langt størstedelen af de "nye" privatinstitutioner, er tidligere selvejende daginstitutioner, der som jeg beskrev ovenfor - ikke længere vil være med! Så langt de fleste, af den "voldsomme tilgang", er blot institutioner der er "konverteret" fra Dagtilbudslovens § 19, stk. 3 til Dagtilbudslovens § 19 stk. 5! Det kunne være interessant at undersøge, hvor mange reelt nytilkomne privatinstitutioner vi egentlig taler om, og jeg vil derfor bede vores gode samarbejdspart DLO - Daginstitutionernes Landsorganisation - om, at forestå en sådan undersøgelse på landsplan, så vi er forberedt og kan give pilitikere og ministre besked.

Jeg kan dog også lige nævne, at vi i LDD har fået en del henvendelser fra kommunale daginstitutioner(!) der ønsker at blive private. Det er en ganske ny situation, men igen hører vi, at de mindre kommunale institutioners personale og bestyrelser ikke nødvendigvis er indstillet på, at følge forvaltningernes diktat om nedlægninger eller sammenlægninger. Vi yder naturligvis den rådgivning vi har mulighed for, hvilket vil sige, at såfremt de bor i kommunens egen ejendom, er det vanskeligt at få et sådant projekt igennem, med mindre der er en politisk vilje hertil. Der hvor kommunerne har opsagt et lejemål, og varslet lukninger, er det en ganske anden sag, for her er der reelt en mulighed for, at få genneført "transformationen".

Vi har for nylig også hørt de første "piverier" fra lokalpolitikerne om, at det er et problem for komunerne at planlægge, når institutionerne "bare" lader sig privatisere, og det betyder, at der ikke er vished for, om et kommunalt institutionsbyggeri nu også kan fyldes op? Ja - pladsstyringen glider forvaltningerne af hænde! Dette er udtalelser fra udvalgsformænd i to kommuner på Fyn - Fåborg-Midtfyn og Nyborg kommuner.

Nu vil jeg jo ikke sige - hvad sagde vi! - men det har i hvert fald været noget som vores direktør ganske mange gange har udtalt: Behandl nu de selvejende institutioner med den respekt der hører til et godt samarbejde og et aftaleforhold imellem to parter. Hvis dette simple råd var blevet efterlevet, var der ikke nogen, eller i hvert fald ganske få, der ville have konverteret til privatinstitution, og dermed været blevet i den kommunale pladsanvisning. De private forestår jo selv pladsanvisninger uden for det kommunale system.

Jeg håber så sandelig, at den nye minister Christine Antorini, der selv kender ganske godt til de selvejende daginstitutioners vilkår, fra sin tid som bestyrelsesmedlem i en af vores søsterorganisationer, vil se nøgternt på situationen, og være med til, at give såvel de selvejende daginstitutioner som de private daginstitutioner, ordentlige, rimelige og fair vilkår fremadrettet, så der er plads til os alle - også de kommunale - som beskrevet i Dagtilbudsloven.

Så spørgsmålet er så - Er der fortsat plads til den traditionelle selvejende institution med driftsoverenskomst i kommunerne?

Som det ser ud lige nu - nej, for kommunerne vil ikke umiddelbart indgå nye aftaler, og dem der er, er på vej over i privat regi.

En lidt trist udvikling og "fattig" tilligemed. Ærgerligt, at der ikke er plads til alle, så vi her i Danmark fortsat kan have en mangfoldighed af institutionsudbud.

Jeg håber og krydser fingre for, at udviklingen vender, men vil samtidig arbejde aktivt sammen med de øvrige organisationer på, at fremme dette mål - at der skal være både selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst og private daginstitutioner side om side med de kommunale institutioner.

Bestyrelsens arbejde i året der er gået
Nærmest traditionen tro, valgte bestyelsen igen, at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand. Vi trives begge fortsat godt i bestyrelsesarbejdet og har et fortsat upåklageligt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Vi har igen i år, haft et meget spændende bestyrelses år. Lige som de seneste år, har institutionernes trængte økonomi, kommunernes pres og problemerne for de små institutioner og privatinstitutionerne fyldt en del på møderne.

Sidste år på repræsentanskabsmødet blev vi stillet den opgave at undersøge, om vores vedtægter bør ændres som følge af tilgangen af de nye private daginstitutioner.

Det har været drøftet i bestyrelsen, og vores sædvanglige "juridiske rådgiver" vores næstformand Claus Elmquist-Clausen, der jo som bekendt er advokat og tidligere Landsretsdommer, har tillige givet sit input efter en nøje gennemgang af vedtægterne. Resultatet er blevet, at vi er af den opfattelse, at de nuværende vedhæfter fuldt ud tager hensyn til den nye situation, og tillige er i fin overensstemmelse med den nuværende virkelighed på området, hvorfor vi har vurderet, at der ikke er behov for en vedtægtsændring lige nu.

Så besluttede bestyrelsen tillige, at "knopskyde" forstået på den måde, at vi etablerede et kontor på Fyn, nærmere betegnet i Tommerup ved Odense. Her har vi fået et kontor i Tommerup Erhvervspark. Samarbejdet med erhvervsparken, startede for nogle år siden, da vi var medhjælpende til, at etablere institutionen "Kilden" - en privat institution med hovedvægten lagt på musik. Siden har vi fået ikke så få institutioner i det Fynske, hvorfor det lå nært for, at vælge lige denne placering. Den 1. marts 2012 åbnede vi dørene således, at vi nu kan servicere medlemsinstitutionerne Vest for Storebælt derfra. Teamchef Torben Lund, lønkonsulent Trine Nielsen og konsulent Steen Sterndorf er tilknyttet her og tager sig af de 25 institutioner i området, med back up fra "hovedkontoret" i Allerød. Der er taget ualmindeligt godt i mod dette tiltag, hvilket også blev påskønnet på det første netværksmøde for de private institutioner her i starten af maj måned i år. Vi er i bestyrelsen meget spændte på udviklingen og ser frem til at følge den fremover.

Herudover har vi bl.a. på vores heldagsmøde i november måned, taget principiel stilling til, om hvor vidt LDD skal være driftsherre, når nu der kommer så mange nye privatinstitutioner til, også institutioner der har til huse i vores ejendomme. Bestyrelsen besluttede sig for, ikke at indgå i et sådant arrangement. Begrundelserne herfor er, at vi ikke vil risikere at komme i "kasketforvirring" ved, at skulle sidde på begge sider af bordet. Ej heller ville vi risikere, at skulle i "konkurrence" med vores medlemsinstitutioner.

For at styrke samarbejdet i "branchen" har bestyrelsen fortsat valgt, at engagere sig i arbejdet i DLO. Vi har vores bestyrelsesmedlem Erik Paustian siddende i DLO´s bestyrelse, hvor han varetager organisationernes interesse i arbejdet. Erik udfører et stort arbejde som resten af bestyrelsen værdsætter meget.

Jeg vil her sige en stor tak til hele bestyrelsen for både et godt og konstruktivt samarbejde og ser allerede nu frem til det kommende års bestyrelsesarbejde.

Organisationens økonomi:
Det er jo dejligt, igen at kunne meddele, at vi kommer ud med et overskud og denne gang på ca. kr. 144.000. Som I kan se af regnskabet, har vi haft en flot fremgang i administrationshonoraret, hvilket jo betyder, at det har været et travlt år. Som vi oplyste sidste år, var årsagen til sidste års - beviste - underskud, at vi havde valgt at øge medarbejderstaben for, at imødekomme den øgede tilgang af medlemsinstitutioner. Og medlemstilgangen fortsætter, hvilket jo kan ses af forventningerne til 2012 - dejligt at se hvordan vi kan hjælpe institutionerne, når de mest trænger til det.

Rigtig godt gået - og stort tillykke til Direktøren og resten af personalet.

Palle Woss vil komme nærmere ind på detaljerne under gennemgangen af regnskabet på repræsentantskabsmødet.

Arbejdet på kontoret
Som nævnt ovenfor, har kontoret ej heller i år manglet arbejde. De mange nye institutioner har skullet indarbejdes i "systemerne" og flere er som nævnt kommet til i spidsbelastningsperioden omkring årsskiftet. Det har været hårdt og har krævet ganske mange ressourcer. Samtlige medarbejdere har gjort - og gør fortsat - deres yderste for, at servicere såvel gamle som nye institutioner så optimalt som muligt.

På medarbejderfronten har vi jo ansat lønkonsulent Trine Nielsen i Tommerup. I Allerød har vi ansat Jørn Pedersen i Lønteamet med ansvar for IT systemerne og Merete Madsen er også ansat i Lønteamet med hovedvægten lagt på personalesager. Med årets udgang sagde vi således også farvel til lønfaglig konsulent Berit Poulsen Jensen der gik på pension efter næsten 10 års ansættelse her i LDD.

I slutningen af året, blev det besluttet at ændre teamstrukturen. Hidtil har vi haft to team der servicerede institutionerne i de enkelte kommuner. Men med den store tilgang, og ikke mindst de øgede krav fra forvaltningerne til levering af forskelligt materialer, ønsket om omlægning af lønsystemer m.m. var det mest hensigtsmæssigt, at ændre strukturen til nu, at have et løn- og personaleteam og et økonomi- og regnskabsteam samt altså team Vest i Tommerup. Ændringen effektueredes fra 1. marts 2012.

På kontoret arbejdes der hårdt på, at få færdiggjort muligheden for, at institutionerne kan indberette løn elektronisk. Nu efter mange års tilløb er vi nu ved at nå i mål. Der køres pilotprojekt her i maj måned og det forventes, at alle institutioner er "oppe at køre" her til efteråret, hvor alle institutioner har været igenem kursusforløb.

Jo - der er gang i den på kontoret.

Vi ønsker de nyansatte medarbejdere rigtigt hjerteligt tillykke med jobbene og siger samtidig mange tak for indsatsen og stort held og lykke fremover, til Berit.

Herudover en stor tak til personalet for en rigtig god indsats!

Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Landsorganisationen Danske Daginstitutioners protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte - har ikke været i "arbejdstøjet" for LDD i år, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i, men vi ser frem til igen, at kunne gøre brug af Prinsessens tilstedeværelse.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse.

Nye projekter
Som jeg beskrev tidligere, kommer der flere og flere privatinstitutioner til, både nye projekter og eksisterende selvejede institutioner som ønsker, at konvertere til privatinstitution.

LDD har et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi får ganske mange henvendelser fra insteresserede institutioner og forskellige interessegrupper. Her lever vi i LDD helt og aldeles op til vores vedtægtsbestemmelser om, at vi skal "medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet".

Her får fortsat ingen forgæves. Vore direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op, når der er behov for råd og vejledning omkring etablering af forskellige institutionsprojekter, og jeg skal love for, at de kommer noget omkring i Danmark.

Langt de fleste projekter bliver til noget, selv om processen godt kan strække sig over både halve og hele år, idet der bl.a. skal findes egnede lokaler, finansiering, foretages nabohøringer o.m.a.

I efteråret blev der indgået aftale med Københavns kommune og Børnehuset Columbus på Vesterbro om, at institutionen udvides fra 7 børnegrupper til 17 børnegrupper! Ja, du læste rigtigt, - det er mere end en fordobling af en i forvejen stor institution. Det har været en ganske stor opgave, at etablere, ansætte personale og få en fælles kultur til at fungere, samtidig med de ganske mange udfordringer med byggeriet og hvad det medfører af forsinkelser o.m.m. Et rigtig flot arbejde af institutionens ledelse - godt gået Charlotte og Joakim.

Ja i LDD viser vi vejen for mangfoldigheden - meget små institutioner og meget store!

Der arbejdes fortsat på at overtage institutionsejendomme, hvor den enkelte institution ikke længere kan løfte vedligeholdelsesopgaven og hvor kommunen ikke vil eller kan hjælpe til. Her kan LDD træde til og tilbyde overtagelse af ejendommen, udførelse af istandsættelse og varetagelse af den fremtidige udvendige vedligholdelse mod at kommunen godkender en ny huslejekontrakt.

For tiden pågår der drøftelser og forhandlinger med institutioner i både Hvidovre og Værløse Kommuner. Jeg kan da allerede nu oplyse, at vi her den 1. april 2012 har overtaget endnu en institutionsejendom i Helsingør - Ejendommen Munkegårdsvej i Kvistgård ved Helsingør. Ejendommen har tidligere fungeret som børnehave, men også her har kommunen valgt at tvangsflytte institutionen til en ny stor ejendom. Det forventes, at der efter sommerferien åbner endnu en privat institution - en initiativgruppe arbejder voldsomt på, at få gjort projektet klart.

Endnu en gang en STOR TAK og ROS for alle initiativerne til direktør Palle Woss Petersen, der med ildhu konstant arbejder på, at styrke organisationens profil og konsolidering.

Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
Igen - også nærmest traditionen tro - i år, har vi haft stor tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2011 har vi således 132 institutioner tilknyttet - store som små. Her er der så ikke taget højde for de efterhånden mange sammenlagte institutioner.

Af de 132 institutioner er de 78 selvejende daginstitutioner, 50 privatinstitutioner og 4 puljeordninger.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:
- Stentevang Børnehave - Fåborg-Midtfyn
- Årup Børnehave - Assens
- Børnehaven Gustavsminde - Assens
- Rynkeby Børnehave - Ullerslev
- Børnehaven Sct. Anna - Bogense
- Stribonitten - Middelfart
- Bøgegården - Kokkedal
- Tved Børnehave - Svendborg
- Glamsbjerg børnehave - Glamsbjerg
- Børnehuset Friheden - Fredensborg
- Børnegården Katholt - Skjern
- Fanø børnehave - Fanø
- Børnebiksen - Svendborg
- Ålsgårde børnehave - Helsingør
- Ovinehøj - Svendborg
- Børnehaven Åhaven - Nyborg
- Dr. Louises børnehus - Thisted

Et meget stort velkommen under paraplyen til de nye medlemsinstitutioner - vi ser frem til et godt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til Klatretræet og Rønnebærhuset i Allerød kommune, der er overgået til kommunal drift og Hørsholm Børnegård der har fusioneret med anden institution. Tak for et mangeårigt godt samarbejde og held og lykke til jer fremover.

Møder og kurser


 

--- fortsættes .........................

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk