Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

25-05-2011
Formandens beretning - fra rep.mødet 2011

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners
repræsentantskabsmøde den 25. maj 2011

Vedrørende år 2010

Formandens beretning

Endnu et funktionsår er gået i LDD regi. Det har været et særdeles travlt og spændende år.
Samtidig kan jeg markere mit 6. år som formand for organisationen - og sikken en udvikling vi har været vidne til.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med regnskabet og en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Jeg har i år valgt at give min beretning følgende overskrifter:

Private institutioner - i stedet for selvejet med driftsoverenskomst?Bestyrelsens arbejde i året der er gået
Organisationens økonomi
Arbejdet på kontoret
Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Nye projekter
Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
Møder og kurser
Fester, arrangementer og runde dage
Samarbejdspartnere
Det faste repræsentantskab
Afslutning

Private institutioner - i stedet for selvejet med driftsoverenskomst?
Igen i 2010 er der arbejdet meget med etablering af private institutioner her i LDD.
Vi har fået usædvanlig mange henvendelser fra institutioner der ønsker at konvertere fra traditionel selvejet institutioner til privat institution.
I praksis betyder dette, at institutionen kommer til at virke efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 4 i stedet for § 19, stk. 3.
Ikke den store ændring - og dog!

Af dagspressen har det bl.a. fremgået, at "Privatinstitutioner skyder op som paddehatte", "Der er nu mere end 200 privat institutioner" og "Boom i privatinstitutioner" osv.

Igennem hele 2010 har pressen, og de elektroniske mediger, været fyldt med oplysninger og debatter om privatinstitutionerne i Danmark. Der har blandt andet været snak om A og B institutioner og om ulighed og "risiko" for luksusbørnehaver.

Hvad er det egentlig for noget med alle de privatinstitutioner?
Hvorfor kommer dette boom nu?
Kommer der flere daginstitutioner samtidig med nedlæggelser og sammenlægninger?

Lad mig prøve at beskrive forløbet de senere år, og udviklingen som vi i LDD kender og ser den.

Loven der gav mulighed for at etablere privatinstitutioner i Danmark, kom i slutningen af 2005.
Hermed fik man ganske enkelt en etableringsret, hvilket vil sige at man kan etablere sig som privatejet institution eller som selvejende privatinstitution, hvis man opfylder de kommunale godkendelseskriterier. Disse kriterier må ikke være anderledes end dem man stiller til kommunale og selvejende institutioner.

I 2006 skete der stort set ingenting. I 2007 kom de første institutioner på banen. Det var typisk mindre nyetablerede "landbørnehaver", der blandt andet kendetegnes ved et aktivt udeliv.

I 2008 og 2009 var der meget mere aktivitet, og vi så flere etableringer af privatinstitutioner både som rent privatejet, men også selvejende institutioner der konverterede til privatinstitution.

I 2010 har vi oplevet en sand eksplosion i antallet af etableringer af privatinstitutioner, men nu stort set udelukkende tidligere selvejende institutioner der ønsker at frigøre sig fra den kommunale forvaltning.

Vi har naturligvis analyseret noget på dette, og efter vores opfattelse er udviklingen sket som en følge af kommunernes ønske om stram styring, besparelser, sammenlægninger af institutioner, ønske om nye ledelsesformer og ændringer af institutionsstrukturer.

Efter kommunalreformen har vi set, at det meget tætte kendskab, som typisk institutionslederne havde, til forvaltningens medarbejdere, og dét at man meget hurtigt lige kunne tage op på kommunen og få en snak om tingene, nu ikke længere er muligt.
Der er rykket rundt på kontorernes placeringer og der er kommet nye folk på pladserne.
De mangeårige, oftest gode og personlige, relationer er brudt. Lederne er ikke længere kendte ansigter på forvaltningerne.

I den forbindelse oplevede vi her i LDD, at der var mange af vores medlemsinstitutioner der, med retten og mulighederne i loven, ønskede at flytte sin administration fra forvaltningen til LDD, 
Det har været et stort skridt for mange, og det har da også til tider kostet "blod, sved og tårer".

Når forholdet til kommunernes forvaltning ikke længere er så tæt, når man fra forvaltningernes side konstant presses på økonomien, og når der til stadighed stilles større og større krav til de services og kontrolforanstaltninger som forvaltningerne forlanger, er der næsten lagt op til at næste skridt for den selvejende institution naturligt vil blive en udskilning fra den kommunale forvaltnings stramme greb.

Kommunerne har generelt været meget præcise i deres udmeldinger, idet man med afsæt i anbefalinger fra Kommunernes Landsforening meget klart har meddelt, at "små institutioner" ikke længere er rentable, og at der ikke er den nødvendige pædagogiske udviklingsmulighed til stede!

Definitionen på en lille institution var først under 40 enheder (ja, det hedder ikke børn længere), siden 60 enheder og nu senest 80 enheder!
Samtidig har der været et umanerligt stort ønske fra mange kommuner om, at der blev indført områdeledelse, institutionssammenlægninger, fællesledelse o.m.m.

Dette har fået rigtig mange "små" selvejende institutioner til at søge hjælp til konvertering til privatinstitution.
Ikke nødvendigvis fordi man syntes, at der er en fantastisk ide, men lige så meget fordi mange af de berørte institutioner ikke længere føler sig "velkommen" i kredsen.
Vi har oplevet rigtig mange institutionsbestyrelser og ledere, der har anmodet om vores assistance til, at se om det kunne være en farbar vej for lige netop dem, hvilket har betydet at også mindre selvejende institutioner, der ikke før var en del af et fællesskab, har valgt at slutte sig til LDD.

Som det i øvrigt fremgår af vores regnskab, har vores direktør, konsulenter og teamchefer kørt land og rige rundt, for at assistere og opfylde vores vedtægtsbestemmelser om assistance til institutionerne. Dette har resulteret i en meget stor tilgang af medlemsinstitutioner til LDD. Det er vi naturligvis meget glade for, selv om det er på en lidt trist baggrund.

Jeg ved at vores direktør mange gange har udtalt, at han undrer sig over hvorfor man fra kommunernes side kører sådan frem, når det hele blot resulterer i, at kommunerne - alt andet lige - kommer til at betale det samme for de private institutioner som de betalte da institutionen var traditionel selvejende.
Samtidig spiller kommunen sig muligheden for, at "styre" visitationen af hænde ved, at de private institutioner selv varetager indskrivningen idet de i netop denne konstruktion, ikke er en del af den offentlige forsyning!

Det virker dog som om, at der nu er enkelte kommuner der er ved at få øjnene op. Tidligere så man at forvaltningerne "truede" med "at nu måtte institutionen jo klare sig selv, uden hjælp fra kommunen"!
Nu oplever vi at der er følere ude fra enkelte kommuners pladsanvisninger om, at man gerne vil kunne henvise til privatinstitutionerne, eller indgå et eller andet samarbejde.

Vi kan jo håbe på, at der med tiden findes en gensidig forståelse for et konstruktivt samarbejde, for det drejer sig jo ikke om "dem og os". Det drejer sig heller ikke om, at der skal etableres private luksusbørnehaver.
Det drejer sig blot om, at forældrene i de mindre institutioner ikke er enige med lokalpolitikerne og forvaltningen i, at stort nødvendigvis er godt.
I det store billede er der jo ikke kommet flere institutioner til. Konverteringen til privatinstitution sker blandt andet på baggrund af, at forældrene godt selv ved hvad der er godt for deres barn, samtidig med et ønske fra de "små" institutioners personale om, at vise at også de, fortsat vil, og måske nu i højere grad, kan yde et kvalificeret pædagogisk arbejde.

LDD skal på ingen måde hverken være fortaler for, at alt skal være som det var, eller at stort ikke er godt. Der skal være plads til det hele, og så skal man ikke pakke besparelseskrav ind i fine ord.
Efter vores opfattelse er det afgørende, at skal der ske ændringer, så må de ske sammen med dem det handler om, nemlig forældrene og ikke mindst personalet i institutionerne.

LDD rækker gerne hånden frem til kommunerne om et gensidigt, ligeværdigt og konstruktivt samarbejde.

Bestyrelsens arbejde i året der er gået
Igen i år valgte bestyrelsen - lykkeligvis og nærmest traditionen tro, kunne jeg fristes til at sige, at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand.
Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand.
Vi trives begge fortsat godt i bestyrelsesarbejdet, og har et upåklageligt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som med LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.
Man kan sige at vi til tider nærmest "misbruger" Claus´ ekspertise inden for juraen. LDD profiterer af dette fuldt ud - naturligvis med Claus´ accept.

Vi har igen i år haft et ganske spændende bestyrelsesår. Lige som sidste år har institutionernes trængte økonomi, og de ovenfor nævnte problemer for de små institutioner og privatinstitutionerne fyldt en del på møderne.
I bestyrelsen har vi altid ment, at det også er LDD´s opgave at prøve at finde løsninger som kan være medvirkende til at lette dagligdagen for vore medlemsinstitutioner. Derfor søger vi hele tiden, at finde områder hvorpå vi kan indgå aftaler til gavn for institutionerne. Her tænker jeg bl.a. på forsikringsordninger, aftaler med organisationerne, indkøbsaftaler med leverandører o.a.

Et af de punkter der har fyldt en del, har været at finde en løsningsmodel for stillelse af en driftsgaranti for de private institutioner. For at få en godkendelse til privatinstitution skal der i.h.t. Dagtilbudslovens bestemmelser, stilles en driftsgaranti på op til 3 måneders drift.
Før finanskrisen i bankverdenen var det ikke noget problem, idet vores pengeinstitut stillede garantien overfor kommunerne. Dette er desværre ikke længere en mulighed. Vi har derfor afsøgt markedet og administrationen har haft et utal af møder med forskellige penge- og finansieringsinstitutter.
Det er derfor glædeligt, at jeg her kan meddele at vi så sent som i sidste måned, indgik aftale med et kreditforsikringsselskab Euler Hermes.
Euler Hermes er et internationalt firma som har specialiseret sig i sådanne garantier.
De kender i forvejen til daginstitutionsmarkedet og om stillelse af disse driftsgarantier overfor kommunerne.

Det er specielt glædeligt med tanke på, hvad alternativet ellers havde været.
Såfremt en privatisering ikke var en mulighed, måtte den selvejende institution enten lade sig kommunalisere og indgå i større enheder, eller også måtte den lukke grundet manglende økonomisk grundlag at køre videre på.
Dette ville for LDD betyde, at vi i løbet af ganske kort tid, måske skulle sige farvel til ikke så få medlemsinstitutioner.
De kan nu blive i fællesskabet, blot med en lille ændring fra § 19, stk. 3 til § 19, stk. 4 i Dagtilbudsloven!

Ja- som I kan se så fylder begrebet privatinstitution meget, men vi skal lige huske på at langt størstedelen af privatinstitutionerne er tidligere selvejende daginstitutioner og fortsat er selvejende.

Vi er i bestyrelsen klar over, at den traditionelle selvejende institution i disse år er under pres, og det er jeg sikker på, kommer til at fylde en del på bestyrelsesmøderne i det kommende funktionsår.

For at styrke samarbejdet i "branchen" har bestyrelsen fortsat valgt at engagere sig i arbejdet i DLO.
Vi har vores bestyrelsesmedlem Erik Paustian siddende i DLO´s bestyrelse, hvor han varetager organisationernes interesse i arbejdet. Erik udfører et stort arbejde som resten af bestyrelsen værdsætter meget.

Her skal lyde en stor tak for et både godt og konstruktivt samarbejde til den øvrige bestyrelse.

Organisationens økonomi
De seneste mange år har jeg startet dette punkt med at oplyse "at det igen i år er lykkedes os at få overskud på driften". Det kan jeg desværre ikke oplyse i år.
Vi kommer ud af året med et underskud på ca. kr. 685.000!

Nu skulle man jo tro at vi var nedtrykt over dette! Det er vi ikke. For der er gode grunde til, at vi har underskud i år.
Hovedårsagen er, at vi allerede i foråret 2010 valgte at ansætte en afløser for vores lønfaglige konsulent Hanne Hvedehave, der gik på pension med udgangen af oktober 2010.
Dette dels for at få et overlap, men også for at Hanne kunne nå at afvikle det meste af sin ferie og afspadsering inden fratrædelsesdatoen.

Hertil kommer at vi den 1. januar - lige ved starten af vores mest hektiske periode - skulle tage imod hele 8 nye institutioner i fuld administration, en opgave der selv sagt kræver en del.
Det har betydet at der er brugt godt 750.000 kr. mere i lønkroner i år. Lønkronerne er brugt til nyansættelser, afregning af optjente timer og feriepenge samt øget brug af konsulenttimer i forbindelse med den voldsomme tilgang af nye "kunder".
Som følge af den øgede tilgang af medlemsinstitutioner, har vi naturligvis også haft en del meromkostninger.

Vi har selvfølgelig haft en merindtægt på administrationshonoraret, men vi har desværre ikke til fulde fået den af os forventede renteindtægt.
Her kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi for få år tilbage havde renteindtægter på over 1,2 mill. kr. mod de 121.000 kr. vi har nu!

Med henvisning til ovenstående, anser vi alligevel regnskabsresultatet for tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af, at vi med udgangspunkt i et realistisk budget - igen i år - forventer at gå ud af 2011 med et overskud.

Jeg er sikker på at vores direktør Palle Woss vil orientere mere om dette punkt på det kommende repræsentantskabsmøde.

Her er det så passende at udtrykke en stor og varm tak til Palle, den øvrige ledelse og ikke mindst personalet for den, endnu en gang store og flotte indsats i det forgangne år. Tak for det!

Arbejdet på kontoret
Ej heller i år har kontoret manglet arbejde. De mange nye institutioner har skullet indarbejdes i "systemerne", og flere er som nævnt kommet til i spidsbelastningsperioden omkring årsskiftet.

Det har været hårdt og har krævet mange ressourcer, men vi er kommet godt over det og er nu igen klar til at tage imod på bedste vis.
Samtlige medarbejdere har gjort, og gør, fortsat deres yderste for at servicere såvel gamle som nye institutioner så optimalt som muligt.

Den øgede tilgang har således også nødvendiggjort en udvidelse af medarbejderstaben.
Den 11. januar 2010 ansættes Lisbeth Astrup Jensen i team 1 - regnskab - som afløser for Marianne Haugaard, der sidste år valgte at søge nye udfordringer.
Den 1. februar 2010 blev Karin Gejsing ansat til varetagelse af opgaver indenfor personaleadministration, så hun kunne overtage efter Hanne Hvedehave i team 2, der jo skulle på efterløn.
Den 1. juli 2010 ansættes Bettina Hulvej Jensen i løndelen i team 1.
Den 1. december 2010 blev Anniqua Albertsen ansat i team 2, med opgaver indenfor regnskab.

I marts og juni 2010 fik kontoret igen de to "barsler" - Helle Thorsen og Helle Jørgensen retur. Så alt i alt føler kontoret sig godt rustet til udfordringerne fremadrettet.

Vi ønsker de nyansatte medarbejdere rigtig hjertelig tillykke med jobbene og siger samtidig mange tak for indsatsen, og stort held og lykke fremover, til de medarbejdere der er fratrådt.

Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Landsorganisationen Danske Daginstitutioners protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte - har ikke været i "arbejdstøjet" for LDD i år, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i, men vi ser frem til igen at kunne gøre brug af Prinsessens tilstedeværelse.
Tusind tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse.

Nye projekter
Som jeg beskrev tidligere, kommer der flere og flere privatinstitutioner til, både nye projekter og eksisterende selvejende institutioner, som ønsker at konvertere til privatinstitution.

LDD har et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi får ganske mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper. Her lever vi i LDD helt og aldeles op til vore vedtægtsbestemmelser om, at vi skal "medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet". 

Her går fortsat ingen forgæves. Vores direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op når der er behov for råd og vejledning omkring etablering af forskellige institutionsprojekter.
Langt de fleste projekter bliver til noget, selv om processen godt kan strække sig over både halve og hele år, idet der bl.a. skal findes egnede lokaler, finansiering, foretages nabohøringer o.m.a.

De to nye projekter, jeg nævnte sidste år i min beretning, er nu en realitet. I Kolding er der nu opført en dejlig institution - Rødbæksgaard - i landlige omgivelser, og i Tommerup på Fyn står også en flot stor institution - Musik- og naturbørnehuset Kilden - færdig og er i drift. Det er rigtig dejligt at være vidne til, at sådanne projekter og ideer bliver til en realitet.

Lige for tiden arbejdes der med en ny stor institution på 10 børnegrupper på Vesterbro i København.
Kommunen har accepteret, at den bliver en selvejende institution og kobles på vores medlemsinstitution Børnehuset Columbus. Samtidig udvides en anden af vores medlemsinstitutioner i Valby - Tryllefløjten - med yderligere en børnegruppe.
Hertil kommer de stadig flere henvendelser med ønsket om overgang til Privatinstitution. Her kan nævnes projekter i kommunerne: Hørsholm, Hvidovre, Haderslev, Assens, Favrskov, Fanø, Kerteminde, Holbæk og Middelfart.

Der arbejdes fortsat på at overtage institutionsejendomme, hvor den enkelte institution ikke længere kan løfte vedligeholdelsesopgaven, og hvor kommunen ikke vil eller kan hjælpe til.
Her kan LDD træde til og tilbyde overtagelse af ejendommen, udførelse af istandsættelse og varetagelse af den fremtidige udvendige vedligeholdelse, mod at kommunen godkender en ny huslejekontakt.

For tiden pågår der drøftelser og forhandlinger med institutioner i både Hvidovre og Værløse Kommune.

Endnu en STOR TAK OG ROS for alle initiativerne til direktør Palle Woss Petersen, der med ildhu konstant arbejder på at styrke organisationens profil og konsolidering.

Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
Igen - også nærmest traditionen tro - i år, har vi haft stor tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2010 har vi således 123 institutioner tilknyttet.
Tager man højde for, at der igennem de senere år er sammenlagt flere institutioner, hvor i alt 11 institutioner er blevet til 3, ja så ser det ganske godt ud.
Af de 123 institutioner er de 81 selvejende daginstitutioner, 35 privatinstitutioner og 7 puljeordninger.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:
Gadejuristen - København
Glyngøre Vuggestue og Børnehave - Glyngøre
Børnehaven Enhjørningen - Lyngby
Nødebo Børnehus - Fredensborg
Kilden - Tommerup
Børnegården Solbjerg - Århus
Børnehuset Lindhøjgård - Allerød
Årup Børnehave - Årup
Børnegården Abbetved - Kirke Såby
Dåstrup Børnehave - Roskilde
Dåstrup Vuggestue - Roskilde
Højvang Børnehave - Århus
Børnehuset Ullerslev - Ullerslev
Børnehaven Solsikken - Roskilde
Børnehaven Alfehaven - Store Merløse

Herudover er følgende institutioner tilknyttet LDD og er overgået til administration pr. 1. januar 2011:
LEVUK - Hillerød
Stentevangens Børnehave - Fåborg Midtfyn
Bøgegården - Fredensborg
Rødbæksgaard - Kolding
Vindinge Børnehus - Roskilde
Dansk Kvindesamfunds Børnehave - Roskilde
Gårdbørnehaven Gustavsminde - Assens
Bogense Private Børnehave - Bogense

Et meget stort velkommen under paraplyen til de nye medlemsinstitutioner - vi ser frem til et godt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til Birkehuset, da de er overgået til kommunalt drift, og Berlingske Vuggestue, der har fusioneret med en Københavner institution.
Tak for et mangeårigt godt samarbejde og held og lykke til jer fremover.

Møder og kurser
Vi har i år gennemført Bestyrelsesgrundkurser i Sønderborg, Næstved, København, Roskilde, Allerød og Rudersdal kommuner.

Herudover har vi for de Sønderjyske institutioner løbende afholdt institutionsledermøder, ligesom der har været gang i møderne i netværkene i Allerød, Roskilde, Rudersdal, København, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Jeg vil endnu en gang fremhæve vigtigheden af, at man som selvejende bestyrelsesmedlem helt præcis kender den særlige opgave man går ind til.
En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar.

Vore særdeles aktive konsulenter har tillige gennemført kurser i APV, Teambuilding, Anerkendende relationer, Læreplaner, Forældresamarbejde, Områdeledelse, Personaledage, Konflikthåndtering o.m.m.

Fester, arrangementer og runde dage
I løbet af 2010 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartnere i forbindelser med runde fødselsdage og jubilæer. Et rigtigt stort tillykke til jer alle - ingen nævnt, ingen glemt!

Vi har deltaget i en del arrangementer i årets løb. Bl.a. har vi sagt tillykke til DLO´s formand Peter Duetoft der fyldte 60 år, Børnehuset Lodsvej og Bredalsparkens Børnehave - begge i Hvidovre - 40 års jubilæer, DLO´s Landsmøde i Kolding og Børneringens repræsentantskabsmøde i København.

Herudover har vi deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i Organisationsudvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd.

Tak for nogle gode og spændende arrangementer.

Samarbejdspartnere
Der samarbejdes organisationerne imellem, både lokalt når der skal "kæmpes" med fælles front mod kommunerne, og på landsplan når folketingspolitikerne skal påvirkes.

En stor tak til alle "søsterorganisationerne" for det store arbejde I hver især gør for selvejet og de mange fælles kræfter der lægges heri.
Jeg vil dog ikke undlade at bemærke, at jeg syntes det er ærgerligt, at foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har valgt at melde sig ud af fællesskabet i DLO.

En stor tak skal der lyde til DLO, som vi har et særligt tæt samarbejde med, idet LDD´s repræsentant sidder i DLO´s bestyrelse og varetager organisationernes fælles interesser.

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med DLO og de øvrige organisationer.

Det faste repræsentantskab
Endnu en gang tusinde tak for at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

I året der er gået har vi trukket på "lokale" kræfter hvor det har været påkrævet. Det er dejligt at vide, at I er der og at vi kan bruge jeres lokale ekspertise når vi har brug for den.

Afslutning
Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2010. Det har som beskrevet været et spændende år, der har givet mig mod på - og lyst til - endnu en periode i formandsstolen, hvis I vil have mig!

Med disse afsluttende bemærkninger vil jeg overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.

Den 17. maj 2011

Susanne Holm-Hansen
Formand


 

 

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk