Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

26-05-2010
FORMANDENS BERETNING - FRA REP.MěDET MAJ 2010

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners repræsentantskabsmøde
den 26. maj 2010

Vedrørende år 2009

 

Formandens beretning

Kære repræsentantskab
Så er atter et travlt år i LDD gået. Og tænk jer, dermed kan jeg nu fejre 5 års jubilæum som formand for organisationen. Jeg har jo været med i det organisatoriske arbejde i mange år, men at der allerede er gået 5 år i formandsstolen er utroligt!
Jeg overtog jo som bekendt "jobbet" fra vores meget karismatiske tidligere formand Helle Ravn, der bestred posten i ikke mindre end 12 år! Og nu er jeg godt på vej mod det halve! Det har været nogle fantastiske år - og ikke mindst lærerige for mig personligt. Jeg håber at blive i "stolen" flere år endnu, og være med til den rivende udvikling som LDD er midt i.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med regnskabet og en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Jeg har i år valgt, at give min beretning følgende overskrifter:

  1. Selvejet og de private institutioner
  2. Efter kommunevalget
  3. Bestyrelsens arbejde i året der er gået
  4. Organisationens økonomi
  5. Arbejdet på kontoret
  6. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
  7. Nye Projekter
  8. Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
  9. Møder og kurser
10. Fester, arrangementer og runde dage
11. Samarbejdspartnere
12. Det fast repræsentantskab
13. Afslutning

Selvejet og de private institutioner
Året 2009 har - som sidste år - på mange måder været et hårdt år. Her tænker jeg ikke alene på "Finanskrisen" med bankkrak, arbejdsløshed m.m.

For de selvejende og private institutioner har det været et år, hvor der - igen - har været store udfordringer.

Vi har overstået kommunevalget, der gav mange nye sammensætninger af byrådene, og dermed forventelige ændringer i dagligdagen for daginstitutionerne, personalet og brugere.

Kommunerne og deres forvaltninger har i året der er gået, presset voldsomt på for at få nedlagt de "små" daginstitutioner. Når man her bruger ordet "små", er det typisk institutioner under 60, ja endda helt op til 80 enheder - ja det hedder det jo, man bruger ikke længere ordet "børn", som det hele i bnd og grund handler om.

Kommunernes argument med, at små enheder er dyrere end store, og når bare det er stort så er det godt, holder ikke efter min opfattelse.

Der kan selvfølgelig være nogen fornuft i, at mindre institutioner der ligger fysisk meget tæt, "fusionerer" eller indgår i et forpligtende samarbejde. Det har vi i 2009 set flere eksempler på, og her har vi i LDD ydet den nødvendige støtte til gennemførelse af disse projekter, der alle har været baseret på frivillighed og et ønske fra institutionerne. Så jo - det kan godt lade sig gøre.

Der hvor "kæden hopper af" er, hvor kommunernes forvaltninger mener sig berrettiget til at diktere en sådan sammenlægning af selvejende institutioner. Desværre kommer disse "ønsker" af, at man mener at der kan spares på udgifterne, såfremt der sker sammenlægninger, indføres områdeledelse eller nedlægger de "små enheder".

Det holder ikke - kære kommuner.

Dels vil vi fremadrettet givetvis se flere omkostninger til særlige foranstaltninger for børn, der har bedre af at være i en lille institution, frem for en megastor institution med måske op til 500 børn!

Samtidig mister vi mangfoldigheden i dagtilbuddene, hvor forældrene kan vælge hvad der er bedst for lige netop deres barn!

Vi oplever tillige mange mindre samfund, der mister deres lokale daginstitution, der snart er det eneste fælles holdepunkt for indbyggerne efter, at det lokale forretningslilv, den lokale skole og lokaltrafikken er indstillet, eller reduceret til et minimum.

Det er paradoksalt, at vi netop i disse tider hører og læser meget om "udkantsdanmark" og om hvordan vi sikrer vækst i de små samfund, så der ikke kommer en total affolkning fra land land til by.

Situationen for forældrene i netop disse dele af Danmark, er udsigten til, at deres barn- eller børn - skal transporteres langt og i lang tid for at komme i daginstitution, og samtidig måske ikke have tætte relationer til andre børn i nærområdet, tillige med at forældrene skal bruge uforholdsmæssig meget tid på aflevering og afhentning.

Det foreløbige resultat eraf er, at ualmindeligt mange "mindre" institutioner, har valgt ikke længere at være en del af kommunens dagtilbud som selvejende daginstitution, og har måske tillige sagt pænt nej tak til kommunens "tilbud" om, at overgå til kommunal institution.

Bestyrelser og personalegrupper har i stedet valgt, at søge at etablere sig som privat daginstitution. Dette blev der lovgivningsmæssigt mulighed for allerede i slutningen af 2005.

I 2009 har vi i LDD fået ønsker fra ganske mange institutioner om at hjælpe dem over i privat drift og ønskerne herom er i den grad eksploderet i år. En væsentlig del af LDD´s ressourcer bruges for tiden på netop denne aktivitet. Vi fornemmer klart, på såvel personalegruppe som bestyrelserne, at nu er bægeret fyldt, med krav, tilpasninger, besparelser, øgede administrative byrder. Nu orker man ikke mere.

Erfaringerne fra de institutioner der har transformeret sig, er alle meget positive. Vi oplever en væsentlig højere grad af tilfredshed i personalegruppen og tilbagemeldinger fra bestyrelserne om, at der nu er tid til at tale udvikling og pædagogisk arbejde, frem for at bruge alle ressorurcerne på at forholde sig til alskens høringsskrivelser, tidsfrister for afleveringer af forskelligt skriftligt dokumentationsmateriale og besparelser.

Vi syntes i LDD at det er en kedelig udvikling.

Ikke at der kommer private daginstitutioner til, tvært imod støtter vi meget gerne op om mangfoldigheden for hele daginstitutionsområdet. Men at kommunerne (forvaltningerne) ikke ønsker at leve op0 til de aftaler (driftsoverenskomster) som man har indgået, og som landets lovgivning giver mulighed for, men i stedet presser og til tider truer de selvejende institutioner på deres eksistens, såfremt man ikke indretter sig, er ikke rimeligt.

Vi hører tit fra forvaltningerne, at selvejet er besværligt! Det syntes vi ikke. Hvis kommunerne i respekt, og ikke mindst i seriøs dialog, blot indgår i konstruktive drøftelser med institutionerne og os, så ville verden se noget anderledes ud.

Og igen, som jeg beskrev sidste år, så afskriver kommunerne sig muligheden for, at kunne tilpasse det samlede dagitlbud, idet kommunerne ikke må visitere til de private institutioner. Såfremt der måtte blive overkapacitet af pladser, og så længe der er "kunder" til de private institutioner, ja- så må kommunen foretage indskrænkninger inden for egne rækker. Et paradoks, når flere kommuner har brugt netop "tilbuddet" om en kommunalisering som argument for, at institutionernes arbejdspladser kunne sikres!

Det skal dog retfærdighedsvist siges, at der selvfølgelig også er kommuner og forvaltninger, der til fulde lever op til de forventninger man måtte have til det etablerede samarbejde. Ingen nævnt - ingen glemt.

Efter kommunevalget
I min beretning sidste år, kan jeg huske at jeg skrev, at der var ca. ½ år til kommunevalget, og at I skulle gøre hvad I kunne for at præge debatten om institutionsområdet.

I skrivende stund er der gået omkring 1 år siden kommunevalget, og vi har allerede nu set "skriften på væggen" i flere kommuner, med besparelser og nerdskæringer og andre elendigheder. Om hvorvidt jeres anstrengelser har været for få, eller uden effekt, kan kun fremtiden gisne om, men et er sikkert. Vi kommer alle til, i året der kommer, at yde en stor og ihærdig indsats for, at få begrænset skaderne for vore daginstitutioner, personalet og ikke mindst for vores små brugere, som jo, når alt kommer til alt, er dem der kommer til at betale prisen.

Vi i LDD vil, sammen med vore organisatoriske samarbejdspartnere, gøre hvad vi kan for at påvirke beslutningstagerne og indgå i de kommende dialoger. Vi håber så at også I presser på.

Bestyrelsens arbejde i året der er gået
Ja - nærmest traditionen tro kunne jeg fristes til at sige, konstituerede bestyrelsen sig atter med Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand for 5 år siden. Vi trives begge i bestyrelsesarbejdet og har et upåklageligt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Vi har i bestyrelsen i året der er gået, haft mange interessante drøftelser og meningsudvekslinger. Et af de store emner har naturligvis været den finansielle krise, hvad den betyder for vores område, hvilke muligheder har de nye private institutioner, nu hvor det er blevet endnu sværere at finde finansiering og sikkerhedsstillelse overfor kommunerne. Disse drøftelser er vi ikke færdige med, og vi følger situationen nøje, og prøver fortsat at arbejde for, at der findes brugbare løsninger, der kan gøre det noget lettere for institutionsområdet.

Vi bød også ind på en "klimainstitution" i Hørsholm kommune. Kommunen havde et ønske om, at være førende på dette område. LDD bød ind sammen med to andre interesserede. Det var en spændende proces, med mange vilde tanker og ideer, hvor flere af hovedbestyrelsens medlemmer var voldsomt involveret. Vores direktør havde flere foretræder for det politiske udvalg, og vi fik på fineste vis, vist hvad LDD kan og står for.

Desværre lykkedes det ikke at komme igennem med vores forslag - og herfra skal der da lyde et stort tillykke til "vinderen" - som vi allerede på forhånd kendte.

Besyrelsen har også i højere grad end tidligere, engageret sig i arbejdet i DLO. Vi føler at det er meget vigtigt, at vi bruger en fælles indsats overfor såvel stat som kommuner i bestræbelserne på bedre vilkår for selvejet.

Endelig ligger vedligeholdelsen af vores ejendomme os meget på sinde. Vi har derfor haft en bygningssagkyndig til at gennemgå alle vore ejendomme, med henblik på en opgørelse af vedligeholdelsesstandarden og det fremtidige istandsættelsesbehov.

Organisationens økonomi
Igen i år er det lykkedes os at få et overskud på driften. Det er vi meget glade for og stolte over. Når branchen som helhed er noget presset for tiden, og landets og kommunernes økonomi ligeledes presses voldsomt, ja så kommer der større efterspørgsel på vore ydelser. Det har vi set med al ønskelig tydelighed igennem året, og det fortsætter her hen over foråret. Dette har betydet en større tilgang af nye medlemsinstitutioner, og hermed flere administrationsopgaver til LDD, hvilket har kunnet mere end kompensere for den svigtende renteindtægt således at vi kommer ud med et overskud.

Det er igen et utroligt flot resultat som vores direktør vil kommentere yderligere under punktet "Godkendelse af regnskab".

Tusinde tak til Palle Woss Petersen, den øvrige ledelse og personalet, dor den endnu engang flotte indsats. Det er ualmindeligt godt gået!

Arbejdet på kontoret
Ej heller i år har vi manglet arbejde til medarbejderne på kontoret. De mange nye institutioner har skullet indarbejdes i "systemerne" og flere er kommet til i spidsbelastningsperioden omkring årsskiftet, bl.a. institutioner der har valgt, at overgå fra kommunal administration til administration i LDD.

Det er hårdt og kræver en del ressourcer, men heldigvis er vi klar til at tage imod på bedste vis. Samtlige medarbejdere gør deres yderste for at overgangen kan foregå så gnidningsløst som muligt.

Den øgede tilgang har således også betydet, at medarbejderstaben er udvidet for at kunne klare opgaverne. Hertil kom, at vi blev "ramt" af 2 barsler, der afsluttes i sidste halvdel af 2010, og af at et par medarbejdere har valgt at søge nye udfordringer.

Den 1. april 2009 ansatte vi Monica Arnoldsen i Team 2, hvor hun er beskæftiget med lønadministration.

Herudover har vi pr. 1. februar 2010 ansat Karin Gejsing, der først skal beskæftige sig med løn- og personaleforhold i Team 1, men efterfølgende skal overtage efter Hanne Hvedehave i Team 2, når hun går på pension sidst i 2010. Svetlana Nielsen har, efter sin elevtid og et par år her i LDD, gået et tilbud der var svært at sige nej til, idet hun blev tilbudt ansættelse i et eksportfirma nær sin bopæl i Kalundborg, hvor hun også vil kunne gøre brug af sit modersmål - russisk.

I slutningen af 2008 ansatte vi Marianne Haugaard i Team 1, hvor hun var beskæftiget med økonomi. Marianne fik imidlertid også et tilbud hun ikke kunne sige nej til, og opsagde sin stilling til fratrædelse med udgangen af januar måned i år. I stedet har vi nu ansat Lisbeth Astrup Jensen i stillingen.

Vi har ligeledes valgt, at "opgradere" konsulenttjenesten vest for Storebælt, idet Steen Sterndorff er sat nogle timer op i ugentlig arbejdstid.

Vi ønsker de nyansatte medarbejdere rigtig hjerteligt tillykke med jobbene og siger samtidig mange tak for indsatsen og stort held og lykke fremover, til de medarbejdere der er fratrådt.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Danske Daginstitutioners protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte - har ikke været i "arbejdstøjet" for LDD i år, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i, men vi ser frem til igen at kunne gøre brug af Prinsessens tilstedeværelse.

Derimod har Prinsessen været vært ved et flot Gløgg-taktement som Prinsessen valgte at invitere til i december måned. Mellem 50 og 70 personer, som alle repræsenterede organisationer som Prinsessen er projektor for, nød godt af de dejlige omgivelser i Christian den V´s Palæ, sammen med lidt godt til ganen.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, både for ovenstående oplevelse, og fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse.

Nye projekter
Som beskrevet i indledningen, kommer der flere og flere privatinstitutioner til. Både nye projekter og eksisterende selvejende institutioner der ønsker at konvertere til privatinstitution.

LDD har et rigtigt godt ry, idet vi får ganske mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper. Her lever vi i LDD helt og aldeles op til vores vedtægts bestemmelser om, at vi skal "medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet".

Her går ingen forgæves. Vores direktør og øvrige medarbejdere stiller altid velvilligt op, når der er behov for råd og vejledning omkring etablering af forskellige institutionsprojekter. Langt de fleste projekter bliver til noget, selv om processen godt kan strække sig over halve og hele år, når der skal findes egnede lokaler, finansiering, foretages nobohøringer o.m.a.

For tiden arbejdes der med institutionsprojekter i Kolding, Tommerup og Århus. Her er vi i gang med at hjælpe initiativtagere med at etablere nye daginstitutioner.

Hertil kommer alle henvendelserne med ønsket om overgang til privatinstitution. Her kan nævnes projekter i kommunerne Sønderborg, Rudersdal, Kerteminde og Assens.

Herudover arbejdes der fortsat på, at overtage institutionsejendomme, hvor den enkelte institution ikke længere kan løfte vedligeholdelsesopgaven, og hvor kommunen ikke vil eller kan hjælpe til. Her kan LDD træde til, og tilbyde overtagelse af ejendommen, udførelse af istandsættelse og varetagelse af den fremtidige udvendige vedligeholdelse mod at kommunen godkender en ny huslejekontrakt.

For tiden pågår der drøftelser og forhandlinger med institutioner i både Hvidovre og Sønderborg Kommune.

Endnu en stor tak og ros for alle initiativerne til direktør Palle Woss Petersen, der konstant arbejder på at styrke LDD´s profil og organisationens konsolidering.

Velkommen til nye medlemsinstitutioner, og farvel til andre
Igen - nærmest traditionen tro - har vi i år, haft stor tilgang af nye medlemsinstitutioner.

Vi kan i år byde velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:
Østre Gasværk, København Ø
Vindinge Børnehus, Roskilde
Rønnebærhuset, Rudersdal
Smølfernes Land, Valby
Lillebjerggård, Ringsted
Nødebo Børnehus, Hillerød
Spirevippen, Assens
Dansk Kvindesamfunds Børnehave, Rudersdal

Herudover er følgende institutioner tilknyttet LDD pr. 1. januar 2010:
Gadejuristen, København
Glyngøre Vuggestue og Børnehave, Glyngøre
Enhjørningen, Kgs. Lyngby

Et meget stort velkommen under paraplyen til de nye medlemsinstitutioner. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til Nysted Børnehave ved udgangen af 2009, da de er overgået til kommunal drift. Tak for samarbejdet og held og lykke fremover.

Møder og kurser
Vi har i år gennemført Bestyrelsesgrundkurser i Sønderborg, København, Roskilde og Rudersdal kommuner.

Herudover har vi for de Sønderjyske institutioner løbende afholdt institutionsledermøder, ligesom der har været gang i møderne i ledernetværkerne i Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner.

Jeg vil endnu en gang fremhæve vigtigheden af, at man som selvejende bestyrelsesmedlem helt præcis kender den særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar.

Vore særdeles aktive konsulenter har tillige gennemført kurser i APV, Teambuilding, Anerkendende relationer, Læreplaner, Forældresamarbejde, Områdeledelse, Personaledage o.m.m.

Jeg vil endnu en gang - på det kraftigste - opfordre alle nye bestyrelsesmedlemmer til at deltage på de udbudte grundkurser, og også meget gerne rette henvendelse hvis man ønsker afholdelse af et lokalt kursus.

Fester, arrangementer og runde dage
I år 2008 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartnere i forbindelser med runde fødselsdage og jubilæer. Et rigtigt stort tillykke til jer alle - ingen nævnt, ingen glemt!

Vi har deltaget i Frie Børnehavers fødselsdag, Børneringens årsmøde i København og i Menighedernes Daginstitutioners uddeling af den årlige Gerda Pris.

Herudover har vi deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i Organisationsudvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd.

Tak for nogle gode arrangementer.

Samarbejdspartnere
Det samarbejdes organisationerne imellem, både lokalt når der skal "kæmpes" med fælles front mod kommunerne, og på landsplan når folketingspolitikerne skal påvirkes.

En stor tak til alle "søsterorganisationerne" for det store arbejde I hver især gør for selvejet, og de mange fælles kræfter der lægges heri.

En stor tak skal der lyde til DLO, som vi har et særligt tæt samarbejde med, idet LDD sidder i DLO´s bestyrelse og varetager organisationernes fælles interesser.

Vores repræsentant i DLO er hovedbestyrelsesmedlem Erik Paustian, der er indtrådt i slutningen af sidste år.
Tak til Erik Paustian for det store arbejde og din indsats på denne post.

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med DLO og de øvrige organisationer.

Det faste Repræsentantskab
Endnu en gang tusinde tak for, at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

I året der er gået, har vi trukket på "lokale" kræfter hvor det har været påkrævet. Det er dejligt at vide, at I er der og at vi kan bruge jeres lokale ekspertise når vi har brug for den.

Afslutning
Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2009. Det har som beskrevet været et spændende år, der har givet mig mod på - og lyst til - endnu et år i formandsstolen, idet jeg jo heller ikke er på valg i år.

Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg hermed overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.

Den 20. maj 2010

Susanne Holm-Hansen
Formand

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk