Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

11-05-2009
VEJLEDNING I DAGTILBUD, FRITIDSHJEM OG KLUBTILBUD

Indenrigs- og Socialministeriet har 11. maj 2009 udgivet ny

Vejledning i dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Du kan hente / læse den nye vejledning her


UDDRAG AF INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIETS FØLGEBREV TIL VEJLEDNING I DAGTILBUD, FRITIDSHJEM OG KLUBTILBUD 2009

Baggrunden for den nye vejledning er blandt andet:


Vedtagelse af lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven (frokostmåltid i daginstitutioner m.v.).

Bekendtgørelse nr. 1233 af 11. december 2008 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen).

Afledt af loven og bekendtgørelsen er der i vejledningen blandt andet indarbejdet afsnit om de nye regler for varsel i forbindelse med kommunens ændring af tilskud og egenbetaling. Derudover er der indarbejdet afsnit om regler (overgangsbestemmelser) for de kommuner, der indfører mad i alle daginstitutioner i 2009.

·          Kommuneaftalen for 2009 om afskaffelse af løsrevne lukkedage.

Afledt af kommuneaftalen for 2009 er der indarbejdet afsnit om afskaffelse af løsrevne lukkedage - herunder at kommunerne skal opstille kriterier for lavt fremmøde.


Oversigt over væsentlige ændringer i vejledningen om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009:
Kapitel 7

kulturministeriets ændringer af reglerne om børneattester i lov om børneattester, som de er indarbejdet i dagtilbudsbekendtgørelsen, er inkorporeret. Det er derfor indskrevet, at der skal indhentes børneattester for personer, der har været tilknyttet et tilbud i mere end tre måneder og inden for dette tidsrum har haft ansvar for børn under 15 år i mindst tre tilfælde eller en periode på mere end en uges varighed. Der henvises i øvrigt til orienteringsbrev til dagtilbudsbekendtgørelsen fra december 2008.

Kapitel 9

Kommuneaftalen om afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutioner er implementeret i vejledningen.

Teksten om lukkedage indeholder to dele.

1.     Et første afsnit, der behandler de regler, der udledes af gældende ret, og som historisk har været fortolket af forsyningsforpligtelsen. Dvs. gældende ret, som ikke reguleres af kommuneaftale (afsnit 9.3.3).

2.     Et andet afsnit, som indeholder vejledningsteksten til kommuneaftalen 2009 om lukkedage (afsnit 9.3.4).

Kapitel 11
11.1.2.1: Plads i forlængelse af barsel

Under reglerne om frist for at anvise plads i forlængelse af barsel er det præciseret, at for forældre, der ikke ansøger om en plads i forlængelse af barsel indenfor de af kommunen fastsatte frister, træder pasningsgarantien i kraft tidligst, når barnet er 26 uger. Ændringen er en gengivelse af reglerne i Ændring af vejledning nr. 53 af 6. marts 1998 om dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service.

Under reglerne om frist for at anvise plads i forlængelse af barsel er det præciseret, at for forældre, der ikke ansøger om en plads i forlængelse af barsel indenfor de af kommunen fastsatte frister, træder pasningsgarantien i kraft tidligst, når barnet er 26 uger. Ændringen er en gengivelse af reglerne i Ændring af vejledning nr. 53 af 6. marts 1998 om dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service.

11.1.5.2 Konsekvenser i forhold til alle børn i dagtilbud i kommunen
Reglerne for kommuner, der tilbyder sundt frokostmåltid i 2009, er indarbejdet i afsnittet. Dvs. at de ændrede tilskudsprocenter for disse kommuner er indarbejdet i forhold til den økonomiske sanktion ved brud på pasningsgarantien.

11.7 Optagelse i dagtilbud i anden kommune
Det er i afsnittet præciseret, at det er institutionskommunen, der skal sikre sig, at opholdskommunen har givet et tilsagn om tilskud til en plads over kommunegrænsen, ligesom det påhviler institutionskommunen at sikre, at barnet optages på de korrekte vilkår med den deraf følgende korrekte forældrebetaling. Præciseringen sker på baggrund af kommunehenvendelser, hvori der spørges til reglerne.

11.8.4 Udmeldelse af dagtilbud
I de situationer, hvor forældre ikke har opsagt en plads, inden de får en ny plads i tilflytningskommune, og derfor selv skal afholde udgifterne, indtil opsigelse er sket, er det tilføjet i teksten, at det i denne periode også er hver af kommunerne, der skal betale den kommunale andel af udgiften i egen kommune.

Der er tale om en præcisering af allerede udmeldt fortolkning af reglerne. Præciseringen sker på baggrund af kommunehenvendelser, hvori der spørges til reglerne.

Kapitel 12

Lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven (frokostmåltid i daginstitutioner m.v.) og den nye dagtilbudsbekendtgørelse (nr. 1233) er indarbejdet. Det drejer sig blandt andet om:

1.     Reglerne om tilskud og egenbetaling for de kommuner, der indfører mad til alle børn i daginstitutioner allerede i 2009, jf. § 3 i loven, er indarbejdet i et selvstændigt afsnit 12.13: ”Tilskud og egenbetaling i kommuner der i 2009 i alle daginstitutioner tilbyder frokostmåltid i henhold til dagtilbudsloven”.

2.     Adgang til at ændre tilskud og egenbetaling i løbet af året, samt de nye regler for varsel i forbindelse med kommunens ændring af tilskud og egenbetaling.

3.     Der er samtidig indsat nyt bilag til vejledningen med en række beregningseksempler vedr. mad i daginstitutioner til støtte for kommunernes anvendelse af tilskudsreglerne.
Der henvises til orienteringsbrev til dagtilbudsbekendtgørelsen samt til bemærkningerne til lovforslaget om frokostmåltid for en nærmere gennemgang af ændringerne.

Herudover er der ændret følgende i kapitel 12:

Socialpædagogisk fripladstilskud
Der er indsat følgende tekst om socialpædagogisk friplads:
”Bestemmelserne om socialpædagogisk fripladstilskud kan benyttes som supplement til et eventuelt økonomisk fripladstilskud. Der er således ikke tale om enten eller bestemmelser, hvor socialpædagogisk fripladstilskud alene kan gives til forældre, der ikke kan få økonomisk fripladstilskud. Bestemmelserne kan således anvendes samtidig, dog således at forældre maksimalt kan få dækket 100 pct. af egenbetalingen for en plads i tilbuddet.”

Dette er tidligere meldt ud i orienteringsbrev til dagtilbudsbekendtgørelsen fra december 2008.

12.1.2.4 Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling
Der er indarbejdet ændringerne som følge af muligheden for at fastsætte tilskud og egenbetaling i løbet af året.

12.4 Tilskud til privatinstitutioner
Det er præciseret, at der ikke er hjemmel til at give privatinstitutioner højere tilskud end de objektivt fastsatte tilskud i dagtilbudslovens regler om privatinstitutioner.

12.5.3 Ekstra tilskud fra opholdskommunen til dagtilbud i en anden kommune
Det er præciseret, at der er tale om en generel beslutning om at give ekstra tilskud. Dette fremgik ikke klart af den tidligere vejledning. Der er tale om indarbejdelse af tidligere udmeldinger til kommuner.

12.6 Børn anbragt udenfor hjemmet eller i privat familiepleje
Det er præciseret, at reglerne om tilskud til plads over kommunegrænsen ikke finder anvendelse i disse tilfælde. Præciseringen er affødt af en række kommunehenvendelser om spørgsmålet.

Kapitel 13

Loven om frokostmåltid i daginstitutioner er indarbejdet i vejledningen med udgangspunkt i lovforslagets bemærkninger. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til lovforslagets bemærkninger.
 

Kapitel 16

16.2 Sprogvurdering – er tilbud til 3-årige børn
Ordlyden i afsnittet er ændret således, at det tydeligere fremgår, at sprogvurderingerne skal tilbydes til alle børn, og at kommunen eller dagtilbuddet aktivt bør henvende sig til forældre for at sikre, at de kender til mulighederne for sprogvurdering. Det er samtidig blevet fremhævet, at det er de enkelte forældre, der beslutter, om deres barn skal have foretaget en sprogundervisning.

Kapitel 35

35.2 Inddrivelse
Skatteministeriets konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er indarbejdet i vejledningen.

 

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk