Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

15-05-2008
Repræsentantskabsmøde 2008

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners Repræsentantskabsmøde 2008

I henhold til vedtægtens § 6 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde

mandag den 19. maj 2008 kl. 15.00 - ca. 21.30

for medlemmer af og delegerede til Danske Daginstitutioners repræsentantskab.

I år afholdes repræsentantskabsmødet på Radisson SAS Hotel,
Amager Boulevard 70, 2300 København S

Dagsorden:
1.      Valg af dirigent
2.      Meddelelse om nye, af hovedbestyrelsen udpegede, faste repræsentantskabsmedlemmer
3.      Beretning (udsendes skriftligt – se nedenfor *)
4.      Regnskab 2007 (udsendes skriftligt – se nedenfor *)
5.      Indkomne forslag
6.      Valg af:
a.       1 HB-medlem for institutionsbestyrelserne samt 1 suppleant
b.      1 HB-medlem for institutionsmedarbejderne samt 1 suppleant
c.       1 HB-medlem for de faste repræsentantskabsmedlemmer samt 1 suppleant
d.      revisor
7.      Eventuelt

*) Formandens beretning og det reviderede årsregnskab udsendes efterfølgende til de mødedeltagere, der har tilmeldt sig inden for den angivne tidsfrist, eller det kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.

Til repræsentantskabsmødet er hver enkelt medlemsinstitution – jf. vedtægtens § 5 – berettiget til at delegere 1 repræsentant med stemmeret for henholdsvis institutionsbestyrelsen og medarbejderkredsen.

Som det ligeledes fremgår af vedtægtens § 5 skal der, for at opnå stemmeret, ske tilmelding af delegerede til Danske Daginstitutioners kontor senest 3 dage før repræsentantskabsmødet.

Det kan oplyses, at hovedbestyrelsen har forslag til gen-/og nyvalg til bestyrelsesposterne. Hvis institutionerne ønsker at opstille modkandidater til valggrupperne b og c, bedes meddelelse herom indsendt samtidig med tilmelding af delegerede.

Gæster er – i det omfang pladsen tillader det – velkomne, dog uden stemmeret. Prisen for gæsters deltagelse udgør kr. 375.-

Af hensyn til arrangementets praktiske afvikling bedes meddelelse om deltagerantal indsendt på vedlagte tilmeldingsblanket, så den er os i hænde senest fredag den 2. maj 2008.

Efter færdigbehandling af dagsordenens punkter, vil der være en kort pause, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning, hvorefter vi genoptager mødet med et spændende foredrag.

Kick-talk er foredrag ud over det sædvanlige …
Thomas Mygind har, sideløbende sin imponerende tv-karriere, udviklet sig til en af Danmarks mest efterspurgte performere når det gælder motivation, inspiration og personlig power. 

Vid, bid og smittende begejstring …
Siden 1997 har han holdt sine forrygende Kick-talk´s i ind- og udland, på dansk og engelsk, for store og små forsamlinger. Med vid, bid og smittende entusiasme får han ethvert publikum op af stolene, ud over kanten og begejstrede videre i livet...

Kl. 18.00 er Landsorganisationen Danske Daginstitutioner vært ved en middag.

Den officielle del af arrangementet forventes at slutte ca. kl. 21.30.

Med venlig hilsen
Danske Daginstitutioner
p.b.v.

Palle Woss Petersen
Direktør

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk