Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

23-05-2007
FORMANDENS BERETNING 2007

Danske Daginstitutioners repræsentantskabsmøde

den 23. maj 2007

vedrørende år 2006.

Kære repræsentantskab.

Så er endnu et år gået. Et år som jeg har været meget spændt på. Jeg syntes, at det er gået rigtigt godt for mig. Jeg føler mig efterhånden, særdeles godt tilpas i ”formandsstolen”.
Som jeg nævnte i min beretning sidste år, aflægges denne skriftligt, og udsendes sammen med regnskabet, og en bekræftelse på deltagelse i repræsentantskabsmødet.

 

Indholdet af min beretning er følgende:
1)      Udfordring for selvejet
2)      Bestyrelsens arbejde i året der er gået
3)      Organisationens økonomi
4)      Arbejdet på kontoret
5)      Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
6)      Nye Projekter
7)      Velkommen til nye medlemsinstitutioner
8)      Møder og kurser
9)      Fester og runde dage
10)    Samarbejdspartnere
11)    Det faste repræsentantskab
12)    Afslutning
 

 

Udfordring for selvejet.
Det har været et turbulent år – ikke alene for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner – men for hele den selvejende branche. De mange kommunesammenlægninger landet over, har betydet et voldsomt pres på såvel de enkelte institutionsbestyrelser og ledelser som på organisationerne. Mange kommuner har krævet, at der skal udarbejdes nye driftsoverenskomster.  Et ønske der ikke umiddelbart er nødvendigt, men som de fleste kommuner med Kommunernes Landsforenings(KL)  billigelse/anbefalinger, stiller som krav til de enkelte institutioner ved, at opsige de eksisterende aftaler.
En sådan fremfærd, har skabt meget usikkerhed i bestyrelserne og personalegrupperne, idet et nødvendigt skridt for en ansvarlig bestyrelse må være, at iværksætte opsigelser af personale og øvrige aftaler. Dette er nødvendigt, idet institutionens økonomiske grundlag (måske) er væk efter den 9 måneders opsigelsesperiodes ophør, såfremt kommunen og institutionen ikke kan enes om indholdet i en ny aftale.

Vi har fra Danske Daginstitutioners side – og fra alle de øvrige organisationers side – forsøgt at råbe kommunerne op om, at en opsigelse og efterfølgende forhandling ikke er den rigtige vej, såfremt kommunen seriøst ønsker en konstruktiv dialog med den enkelte bestyrelse om indgåelse af en ny driftsoverenskomst. Den korrekte måde at takle dette på, må være, at der forhandles og efter endt forhandling indgås ny aftale eller den eksisterende aftale opsiges, hvorved den enkelte institution i ”go ro og mag” kan få afviklet institutionsdriften i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Ganske mange kommuner har valgt at opsige overenskomsterne og efterfølgende ”forhandle”. Her kan bl.a. nævnes Guldborgsund kommune, Assens og Køge. Dette på trods af, at Kommunernes Landsforening, i forbindelse med udarbejdelsen af nye standarddriftsoverenskomster som blev forhandlet på plads med DLO tilbage i 2004/2005 og resultatet heraf udsendes i KL´s infoskrivelse nr. 03.04.02. P24  til alle landets kommuner, med bl.a. følgende tekstindhold:
 

”En ændring af de bestående driftsoverenskomster kræver forhandling og enighed mellem kommunen og de enkelte selvejende bestyrelser. Såfremt enighed ikke kan opnås, vil en ændring kunne gennemføres ved, at enten kommunen eller den selvejende institution opsiger den eksisterende driftsoverenskomst med krav om ændring”.

Det er godt nok ærgerligt, at KL ikke står ved den aftale de har indgået med de selvejende organisationer – men det er altså virkeligheden. Jeg ved, at kontoret med direktør Palle Woss i spidsen bruger utrolig meget energi på, at servicere vore medlemsinstitutioner igennem disse hårde forhandlinger og, at vore søsterorganisationer sammen og hver for sig, også kæmper hård og indædt for, at gøre tilværelsen tålelig for de selvejende institutioner i Danmark.

Det skal dog retfærdighedsvis også nævnes, at der da er kommuner i landet, der godt kan finde ud af, at indgå i en ordentlig dialog med institutionsbestyrelserne for, at finde frem til en fælles løsning som begge parter er tilfreds med. 

Men dette er ikke de eneste udfordringerne, som selvejet står over for netop nu. Af andre områder kan nævnes Områdeledelse. Dette er et begreb som også er blevet mere aktuelt i.f.m. kommunesammenlægningerne, måske fordi kommunerne nu er blevet større, så skal institutionerne også være det!  Man taler nu om bæredygtige enheder!

Flere kommuner har nu den opfattelse, at institutioner under 60 enheder – ja, man bruger åbenbart ikke længere ordet børn – ikke er bæredygtige, underforstået urentable. Derfor skal der nu større enheder til, og det betyder, at flere institutioner skal lægges sammen med fælles områdeledelse. Dette betyder, at de enkelte institutionsledere bliver pædagogiske ledere og en ny fælles leder bliver ”overleder” og ansvarlig for ressourcefordelingen institutionerne imellem og kontakten til forvaltningen.

I iveren for at få gennemført disse tiltag, har flere kommuner glemt, at man ikke kan blande ”pærer & bananer”, idet det ikke er muligt, bare at sammenlægge kommunale og selvejende institutioner. Det er kommet bag på ganske mange forvaltninger, men det er dog lykkedes at få råbt kommunerne op, så der enten er indgået frivillige aftaler eller, at de selvejende har kunnet holdes udenfor en sammenlægning, såfremt man har ønsket dette. Ganske mange kommuner, eller skal jeg sige forvaltninger, er således blevet noget stramme i betrækket ved, at det ikke lykkedes at sammenlægge hele institutionsmassen, hvilket for nogle institutioner har betydet, at de er blevet ”truet” til, at ”stå udenfor” elle lade sig kommunalisere.

Igen er der selvfølgelig eksempler på, at det godt kan lade sig gøre, at finde løsninger som såvel kommune som institution finder hensigtsmæssig. Dette er bl.a. sket i Taastrup kommune, hvor en mindre børnehave har indgået skriftlig aftale med ”området” der beskriver hvilke opgaver der uddelegeres og hvordan opsigelsesvarslerne for, at træde ud af ordningen og tilbage som almindelig selvejende institution, er.

En tredje af de store udfordringer er, at de selvejende institutioner jo som bekendt, med loven om private daginstitutioner tilbage i slutningen af 2005, fik mulighed for selv, at vælge administrativ samarbejdspart og ret til et administrationsbidrag. Udfordringen består i, at kommunerne ikke er meget for, at give administrationshonorar og dernæst ej heller særligt interesseret i, at afgive administrationen der hvor kommunen har stået for denne. Dette sidste forhold betød, at Køge kommune opsagde samtlige driftsoverenskomster med de selvejende institutioner i kommunen. Begrundelsen var, at kommunen ikke kunne acceptere en merudgift(?) til administration, som følge af, at institutionerne skulle have tillagt det administrationsbeløb som loven tilskriver. Den nytiltrådte borgmester i Køge kommune, Maria Stærke, tonede frem på lokal-tv og var meget forarget over, at kommunen nu skulle punge ud med flere hundrede tusinde kroner til administration, når kommunen selv kunne varetage dette ganske gratis(?). Opfattelsen var endvidere, at man i kommunen hellere ville bruge penge til børnene i stedet for administration. – et synspunkt vi her i branchen til fulde støtter. Dog kunne kommunen ikke dokumentere deres egen prissætning og følte sig i øvrigt ej heller forpligtet hertil. Det skal dog nævnes, at Landsorganisationen Danske Daginstitutioner ikke har medlemsinstitutioner i Køge kommune, men det har vore søsterorganisationer, og vi støtter og følger selvfølgelig sagen tæt.

Det er ganske nedslående, at nogle kommuner ikke mener, at de skal følge landets love. Der er blevet vedtaget en lov der giver selvejende institutioner en ret til egen administration og ret til et administrationsbidrag, og al den stund der må være en tilsvarende besparelse i forvaltningen, ville det være befriende, at denne rettighed kunne effektueres uden trusler om opsigelser og slyngen om sig med udokumenterede tal. Her skal tillige nævnes, at staten i øvrigt kompenserede kommunerne økonomisk ved lovens vedtagelse.

Her i skrivende stund har Køge kommunen dog måtte indrømme, at der var nogle fejl i de økonomiske beregninger og der er påbegyndt forhandlinger med institutionernes bestyrelser. Resultatet heraf, afventer vi med spænding.
 

 

Bestyrelsens arbejde i året der er gået.
Efter repræsentantskabsmødet sidste år, konstituerede bestyrelsen sig igen med Claus Elmguist-Clausen som næstformand, et samarbejde jeg er meget glad for. Claus og jeg, har tillige udviklet et særdeles godt samarbejde med såvel den øvrige bestyrelse som med kontorets ledelse.

Af større sager vi i bestyrelsen har arbejdet med, kan nævnes  DLO´s forslag til ny struktur. Et arbejde som Claus har været særdeles aktiv omkring og meget involveret i. Vi besluttede på et bestyrelsesmøde, at bakke op om forslaget og ”indmelde” os i DLO som en kontingentbetalende organisation. Claus optræder ligeledes som vores repræsentant i DLO´s bestyrelse, og det betyder, at vi har en god fornemmelse af, hvad der sker på hele området. Et samarbejde som vi i fremtiden forventer os meget af.

Sidst løftede jeg sløret for, at vi i bestyrelsen ville arbejde med en undersøgelse af det faste repræsentantskabs mulige ressourcer, og hvordan vi i givet fald kunne gøre brug heraf. 
Vi arbejdede i bestyrelsen på indholdet og formen og sidst på året, udsendte jeg et lille brev med et spørgeskema, som jeg bad medlemmerne af det faste repræsentantskab om, at udfylde.

Resultatet heraf kan læses under afsnittet ”Det faste Repræsentantskab” senere i denne beretning. Det har været en meget lærerig og en sjov opgave, med mange sjove historier fra organisationens start.

Vi har også brugt nogen tid på, at drøfte hvordan vi kunne mønstre flere DD-mandater til de institutionsbestyrelser, hvor vi har repræsentanter siddende. Vi har i Nyhedsbrevet ”efterlyst” kandidater, hvilket desværre ikke gav det helt store resultat. Samtidig spurgte vi medlemmerne af det faste repræsentantskab, om de måske ville kunne tænke sig dette. Her fik vi endnu et par emner.

I lyset af ovenstående, vil jeg tillade mig, at bruge min beretning til efterlysning af yderligere kandidater. Såfremt lysten til, at yde et frivilligt stykke arbejde for selvejet i en institutionsbestyrelse er der, eller kommer, så kontakt mig eller vores direktør Palle Woss for en snak om, hvad dette indebærer. Jeg vil være glad for alle henvendelser.

Samtidig vil jeg gerne takke bestyrelsen og direktøren både for det gode samarbejde og for jeres opbakning til mig.
 

 

Organisationens økonomi:
Sidste år var vi så heldige, at vi overtog en del institutionsejendomme. Dette påvirkede det samlede resultat væsentligt. Så heldige har vi ikke været i år – i hvert fald ikke så det i 2006 har givet resultater. Der arbejdes til stadighed med, at overtage institutionsejendomme – en beslutning som bestyrelsen traf for en del år siden og som har vist sig at være til stor glæde for både institutioner og Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Der er i skrivende stund, forhandlinger til flere sider.

Året regnskabsresultat udgør et – om end beskedent – men dog et overskud på kr. 321. Det vil med andre ord sige, at vores budgetmæssige mål med et regnskab i balance i 2006 er opnået. Dette vil jeg gerne, meget varmt, takke Palle Woss, den øvrige ledelse og personalet for. Det er rigtigt godt gået. På trods af de – skal jeg igen kalde dem for udfordringer – som kommunerne stiller os overfor, er det alligevel er lykkedes, både at øge indtjeningen og være i stand til, at give medlemsinstitutionerne den faglige støtte de har brug for. Det er ligeledes med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at organisationens egenkapital nu er oppe på over 12 mill. kr. Direktøren vil under punktet  ”Godkendelse af regnskab” komme ind på flere af årets detaljer. Men glædeligt er det, at vi nu har balance i regnskabet. 
 

 

Arbejdet på kontoret:
På kontoret har det – nærmest traditionen tro - været endnu et travlt år.  Ud over alle de mange daglige opgaver og tiltag som kommunerne har taget i forhold til Områdeledelse, nye driftsoverenskomster m.m., har der også været arbejdet med implementeringen af nyt hardware og software til elektronisk bogholderi- og faktureringssystem til lovbefalet elektronisk regningsbetaling ved årsskiftet 2005/2006. Det har været en omfattende opgave for vores IT konsulent Preben Thøgersen, der – efter hvad jeg hører - har gjort det fortræffeligt. Det har været en ordentlig omgang, både arbejdsmæssigt og økonomisk – men helt nødvendigt, for at kunne yde vore medlemsinstitutioner den administrative service, de må og kan forvente. Repræsentantskabet godkendte jo sidste år en hensættelse, til lige netop dette formål, og nu er vi så igennem denne proces og opgave.

De nye institutionsprofilskilte er på vej ud. Dem er vi rigtigt godt tilfreds med. Vores repræsentantskabsmedlem og tidligere ”reklamemand” Lars Jejlskov, har i samarbejde med direktøren udformet skiltene – og tak for indsatsen. Jylland og Fyn har haft besøg af vores ”ejendomsmedarbejder” John Beeck, der har været rundt med værktøj og skilte. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om de nye skilte, der afløser de efterhånden 20 år gamle og udtjente skilte. Her i skrivende stund, lægges der sidste hånd på værket, så sidste omgang bliver klar inden længe, til Sjælland og øerne. Så skal John igen en tur rundt med værktøj og nye skilte, her på øen.

Året bød jo også på lidt personaleændringer. Sekretær Annelie Osterkrüger afløste Dorrit Trampedach, umiddelbart inden repræsentantskabsmødet sidste år. Herudover skete det igen – for anden gang i organisationens historie – at der var en medarbejder der kunne fejre 25 års jubilæum, denne gang var det Merete Madsen. Merete har netop besluttet sig for, at ”gå på pension” med udgangen af august måned i år, og jeg vil på alles vegne igen ønske tillykke med jubilæet og samtidig ønske held og lykke med otiummet, og samtidig takke for en lang og tro tjeneste. 

I takt med oplevelsen af, at jeg følte mig bedre og bedre tilpas i rollen som formand, fik jeg behov for, at lære organisationen bedre at kende ”helt indefra”. Dette ”drev mig” til, at tage skridtet og inviteret mig selv, på en introduktionssnak med personalet på kontoret. Jeg har desværre ikke været hele ”vejen rundt” endnu, men det kommer. Dette skridt har jeg været meget glad for at jeg tog. Jeg blev taget helt utroligt godt imod, og personalet tilkendegav, at de var glade for ”at lære mig at kende”. Mit altovervejende indtryk er endvidere, at alle medarbejdere på kontoret, er meget engagerede, loyale og glade medarbejdere, der værdsætter at være ansat i LDD. Det var en dejlig oplevelse for mig. Jeg glæder mig til, at ”slutte ringen” og rigtigt mange tak for den foreløbige positive modtagelse. 

Jeg vil her bringe et stor tak til alle medarbejdere i LDD, for jeres store engagement og indsats.

 

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte:
Danske Daginstitutioners protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – har i år været i ”arbejdstøjet”, og repræsenteret organisationen, ved indvielsen af den nyeste Danske Daginstitution institution, nemlig ”Børnehuset Columbus”. Såvel børn som personale havde en festlig dag med Prinsessen og hendes Hofdame Kristina Treskov.
Jeg selv havde fornøjelsen, for første gang, at byde Prinsessen med følge og alle de øvrige gæster velkommen, hvorefter Institutionsleder Janne Højfeldt viste rundt i institutionen. Her fik Prinsessen mulighed for, at se børnene udfolde sig i deres rette element.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid stiller dem til rådighed når vi har brug for Deres tilstedeværelse. 
 

 

Nye projekter:
På trods af en voldsom arbejdsbyrde, og kommunernes stigende pres, er det alligevel lykkedes vores direktør, sammen med engagerede mennesker rundt om i landet, at få stablet nye projekter på benene. Det er dejligt, at vi til fulde lever op til vores navn – Landsorganisation – for der er ingen der går forgæves til Palle Woss med ideen til et nyt projekt. Der arbejdes seriøst med ideer og muligheder rundt om i hele landet. Mange projekter bliver til noget, andre ikke, men vi lever til fulde op til vores vedtægtsmæssige målsætning om, at vi skal medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet. For tiden arbejdes der med projekter i Kolding, Dianalund, Sønderborg og Frederiksberg.

Herudover er der fortsat helt utroligt mange henvendelser omkring etablering af private daginstitutioner. Palle bruger ikke så få aftener i selskab med bestyrelsesmedlemmer samt forskellige andre initiativtagere, der alle er interesserede i orientering om mulighederne for enten at etablere nye institutioner, eller muligheden for, at etablere sig som privat daginstitution.

Som om dette ikke var nok, arbejdes der også med institutioner, der ønsker at overdrage deres ejendom til LDD. For tiden foregår det i Hvidovre, Fredensborg og Hillerød. Samtidig søges der indgået samarbejde på de administrative områder med andre organisationer.

En stor tak og ros for alle initiativerne til Palle Woss der konstant og ivrigt arbejder på, at styrke Danske Daginstitutioners profil og organisationens konsolidering.


Velkommen til nye medlemsinstitutioner:
Igen i år har vi haft tilgang af nye medlemsinstitutioner. Vi kan derfor byde velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:

  • Skt. Klements børnehave i Odense
  • Dalum Private børnehave i Odense
  • Børnecentret Trekanten i Odense
  • Brumbassen på Als

Et meget stort velkommen under paraplyen, til de nye medlemsinstitutioner – vi ser frem til et godt samarbejde.
Desværre har vi også måttet sige farvel, nemlig til børnehaven ”Frennevænge” i Hørsholm, som kommunen valgte at nedlægge som selvstændig institution, i forbindelse med institutionstilpasninger i kommunen. Tak for det gode – men korte – samarbejde og held og lykke til jer fremover.

 

Møder og kurser:
Igen i år, har vi kunnet mærke den store konkurrence om institutionernes kursusmidler, der i forvejen ikke er for store. Mange kommuner ”reserverer” midler på institutionernes budgetter til ”tvungne” kurser. Så mulighederne for et eget valg af kursusaktivitet i institutionerne, er noget begrænset.

Vi har i år gennemført to Institutionsmøder på Sjælland. Det første med foredrag om ”Individuelle udviklingsplaner”, fremført af institutionsfolk fra Holbæk kommune, og det andet om ”Børn og stress” v/ konsulentfirmaet BABUSKA. Herudover har vi for de Jyske institutioner afholdt kvartalsvise institutionsledermøder i det Sønderjyske.

Endelig har vi gennemført lokale bestyrelsesgrundkurser ude i lokalområderne, hvor institutionerne har anmodet os om det. 

Jeg vil igen fremhæve vigtigheden af, at man som selvejende bestyrelsesmedlem helt præcis kender omfanget og indholdet af den helt særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, fordi institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar. Jeg vil derfor igen, på det kraftigste, opfordre alle nye bestyrelsesmedlemmer til, at deltage på de udbudte kurser, eller rette henvendelse, hvis man kunne ønske et lokalt kursus afholdt.

 

Fester og runde dage:
I år 2006 har vi givet følgende lykønskninger.

  • Børneinstitutionen ved den Kongelige Porcelænsfabrik fejrede 30 års jubilæum.
  • Dråby Skovbørnehave fejrede 10 års jubilæum.
  • Børnehuset Columbus blev indviet officiel med deltagelse af vores protektor Prinsesse Benedikte

Herudover har vi ønsket ledere og øvrigt personale i institutionerne tillykke med runde fødselsdage og jubilæer. Et rigtigt stort tillykke til jer alle!

 

Samarbejdspartnere:
Samarbejdet i kredsen af organisationer har også i år været præget af store opgaver, ikke mindst opgaver foranlediget af de kommunale tiltag som jeg nævnte i min indledning. Det blev også året, hvor DLO´s nye struktur udmøntede sig, og skulle til at fungere, efter det nye regelsæt. Vi har, som jeg nævnte tidligere, indmeldt os i DLO, og besætter en bestyrelsespost i DLO´s hovedbestyrelse. Denne post varetages af vores næstformand Claus Elmquist Clausen, der som I allerede ved, har været særdeles meget involveret i arbejdet med DLO´s nye konstruktion. Dette nye samarbejde med DLO forventer vi os meget af, og vi tror på, at det vil gavne hele området for selvejende institutioner. Tak for indsatsen til Claus og ligeledes tak for indsatsen til alle andre der er med i arbejdet i DLO – og held og lykke med det.

Vi har tradition for, at vi organisationer inviteres som gæster ved hinandens repræsentantskabsmøder. Vi har således i 2006 deltaget i DLO – Daginstitutionernes Landsorganisation repræsentantskabsmøde i Nyborg, og Menighedernes repræsentantskabsmøde i København.

Det er min klare opfattelse, at ikke mindst de voldsomme ”angreb” fra kommunerne, vil styrke vores sammenhold i organisationerne, og med den nye DLO-struktur, håber jeg på, at vi alle ved fælles indsats og med DLO som talerør, vil kunne bidrage med forbedringer for alle de selvejende institutioner i Danmark.
 
Så derfor skal der også lyde en stor tak for godt samarbejde i året der er gået til de øvrige organisationer og rådgivere. 

 

Det faste Repræsentantskab:
Som jeg beskrev i beretning sidste år, ville vi i bestyrelsen gerne henvende os til hver enkelt af jer, i form af et spørgeskema, dels for at høre om I fortsat ville stille jer til rådighed for organisationen, men også for at finde ud af, hvad I eventuelt havde lyst til at bidrage med. Vi havde også et ønske om, at kortlægge historikken om jeres indtræden i repræsentantskabet. En sådan undersøgelse er nu blev gennemført og har ført til, at vi i dag her et fast repræsentantskab, der ønsker at være her og er villig til, på forskellig vis, at deltage aktivt i det frivillige arbejde.  Det har for mig været en rigtig god ting, at få gennembearbejdet og gennemgået alle svarene, for derigennem føler jeg nu, at jeg kender jer alle lidt bedre. Det har også været glædeligt, med de tilbagemeldinger der er kommet fra de udmeldte. For de flestes vedkommende begrundes udtræden af det faste repræsentantskab, med alder eller privat tids- og arbejdspres, og de forlader organisationen med ønsket om fortsat held og lykke.

Tusinde tak - både til jer der fortsat stillet jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, men også tusinde tak for alle årene der er gået , til jer der nu har sagt farvel.

Ovenstående tiltag har gjort, at vi nu har et repræsentantskab der er ”tunet” og som vi nu ved, at vi må – og vil gøre brug af. Efter sommerferien vil vi derfor invitere jer til et lille møde, hvor vi kan drøfte de fremtidige muligheder for et tættere samarbejde.

Afslutning:
Som jeg nævnte i indledningen, er endnu et år gået, og min første periode som formand er udløbet. Jeg røbede vist også indledningsvis, at jeg nu efterhånden føler mig mere hjemme, ja faktisk rigtigt godt tilpas, i formandsstolen.
Så derfor stiller jeg mig gerne til rådighed for endnu en periode – hvis I vil have mig.
Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg hermed overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.
 

Susanne Holm-Hansen
Formand 

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk