Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

23-05-2007
Repræsentantskabsmøde 2007

Danske Daginstitutioners Repræsentantskabsmøde 2007

I henhold til vedtægtens § 6 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde

onsdag den 23. maj 2007 kl. 15.00 - ca. 21.30

for medlemmer af og delegerede til Danske Daginstitutioners repræsentantskab.

I år afholdes repræsentantskabsmødet i Radisson SAS Hotel, Amager Boulevard 70,2300 København S


Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Meddelelse om nye, af hovedbestyrelsen udpegede, faste repræsentantskabsmedlemmer

3.      Beretning (udsendes skriftligt – se nedenfor *)

4.      Regnskab 2006 (udsendes skriftligt – se nedenfor *)

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af:

a.       Formand(vælges for to år ad gangen i ulige år)

b.      1 HB-medlem for institutionsbestyrelserne samt 1 suppleant

c.       1 HB-medlem for institutionsmedarbejderne samt 1 suppleant

d.      1 HB-medlem for de faste repræsentantskabsmedlemmer samt 1 suppleant

e.       revisor

7.      Eventuelt

*) Formandens beretning og det reviderede årsregnskab udsendes efterfølgende til de mødedeltagere, der har tilmeldt sig inden for den angivne tidsfrist, eller det kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.

Til repræsentantskabsmødet er hver enkelt medlemsinstitution – jf. vedtægtens § 5 – berettiget til at delegere 1 repræsentant med stemmeret for henholdsvis institutionsbestyrelsen og medarbejderkredsen.

Som det ligeledes fremgår af vedtægtens § 5 skal der, for at opnå stemmeret, ske tilmelding af delegerede til Danske Daginstitutioners kontor senest 3 dage før repræsentantskabsmødet.

Det kan oplyses, at hovedbestyrelsen har forslag til gen-/og nyvalg til bestyrelsesposterne. Hvis institutionerne ønsker at opstille modkandidater til valggrupperne b og c, bedes meddelelse herom indsendt samtidig med tilmelding af delegerede.

Gæster er – i det omfang pladsen tillader det – velkomne, dog uden stemmeret. Prisen for gæsters deltagelse udgør kr. 375.-

Af hensyn til arrangementets praktiske afvikling bedes meddelelse om deltagerantal indsendt på den udsendte tilmeldingsblanket, så den er os i hænde senest onsdag den 2. maj 2007.

Efter færdigbehandling af dagsordenens punkter, vil der være en kort pause, hvor der vil blive budt på en lille forfriskning, hvorefter vi genoptager mødet med et spændende foredrag ved:

Virksomhedskonsulent Lisbeth G. Petersen om ”Arbejdsglæde og begejstring”.

”Et humoristisk foredrag om stress og trivsel der i høj grad handler om ansvar for egen trivsel og overskud.”

”Foredraget er provokerende, frækt og underholdende og giver megen efterfølgende snak om det psykiske arbejdsmiljø og om hvordan vi hver især kan gøre arbejdspladsen til verdens bedste arbejdsplads at være på.”

Kl. 18.00 er Danske Daginstitutioner vært ved en middag.

Den officielle del af arrangementet forventes at slutte kl. 21.30.

Med venlig hilsen

Danske Daginstitutioner

p.b.v.

Palle Woss Petersen

Direktør

Denne skrivelse er sendt til: Danske Daginstitutioners hovedbestyrelse, institutionsformændene, institutionsledelserne samt de faste repræsentantskabsmedlemmer. Vi beder jer venligst sørge for, at vedlagte tilmeldingsblanket bliver udfyldt og returneret til Danske Daginstitutioner.

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk