Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

01-06-2017
Formandens beretning - fra Repræsentantskabsmødet

F o r m a n d e n s   b e r e t n i n g.


Kære repræsentantskab

Så er endnu et år gået her i LDD. Og der har igen i år, været gang i udviklingen - både internt og eksternt.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med dagens program, regnskabet og fungerer samtidig som en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Min beretning har i år følgende overskrifter:
1) Udfordringer for det traditionelle selvejende og det private selveje
2) Bestyrelsens arbejde i året der er gået   
3) Organisationens økonomi
4) Arbejdet på kontorerne
5) Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
6) Hvad arbejdes der med af nye projekter
7) Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
8) Møder og kurser
9) Fester, arrangementer og runde dage
10) Samarbejdspartnere
11) Det faste Repræsentantskab
12) Afslutning


Udfordringer for det traditionelle selveje og det private selveje
Sidste år afsluttede jeg min indledning i beretningen med en beskrivelse af en ny problematik der var opstået, nemlig, at selvejende/private institutioner, efter SKAT’s opfattelse, skulle være skattepligtige af eventuelle overskud! For lige at friske problematikken op, indsætter jeg nedenfor, hvad jeg skrev sidste år:

Der er hen over efteråret dukket sager op i de private selvejende institutioner omkring spørgsmålet om skattepligt af institutionens overskud. Første gang vi hørte det, tænkte vi, at det da måtte være en fejl, da børnepasning med kommunalt tilskud da ikke er at betragte som erhvervsmæssig virksomhed, når det drejer sig om privatinstitutioner der er baseret på selveje, og hvor en eventuel formue ved virksomhedsstop skal gå til et tilsvarende socialt formål? Vi er naturligvis ganske klar over, at privatinstitutioner der er drevet som enkeltmandsvirksomhed, eller i en eller anden selskabsform, er skattepligtig!

Det har nu vist sig, at nogle af de forskellige skattecentre i landet har påbudt selvejende privatinstitutioner skattepligt, herunder to institutioner tilknyttet LDD. En sådan meddelelse står kun til at ændres, såfremt der ved en ankesag gives institutionen medhold i anken. Står den derimod ved magt, kommer det til at gælde alle selvejende privatinstitutioner. Der er et decideret "skatteankesystem" hvor sagerne skal køres, inden de eventuelt kan indberettes for det civile retssystem, og skal man i gang med dette, er det selvsagt en særdeles bekostelig affære! Institutionerne har derfor bedt LDD om økonomisk tilskud til, at føre sagen eller har meddelt, at de ikke har mulighed for, at løfte en sådan økonomisk byrde, og derfor ikke har mulighed for at anke sagen.

Som nogle af jer måske kan huske, så førte LDD tilbage i 1993 en sag mod Allerød kommune, omkring administrationshonorar, der blev anlagt ved Landsretten og blev ført helt til Højesteret - en sag der sluttede i 2003, altså 10 år og flere millioner kroner efter. Her var det alene LDD, dog med moralsk og nogen økonomisk støtte fra DLO og Sct. Georgs Fonden, der måtte betale gildet. Desværre vandt vi ikke sagen på påstanden, men vi vandt i den grad Højesteretsdommernes sympati og tilkendegivelse til landspolitikerne om, at der mangler lovgivning på dette område! Heldigvis kom der det gode ud af det, at der i 2005 kom en lov om etableringsret af privatinstitutioner i Danmark og samtidig lykkedes det, at få med, at de selvejende institutioner skulle have dels en ret til et administrationsbidrag men også retten til selv, at vælge sin administrator!! Det viste sig, at være et vendepunkt i historien, om selvejets lidelser årene før, hvor antallet af selvejende institutioner på landsplan var støt faldende, til fordel for kommunale institutioner til nu, at se en eksplosiv vækst i etableringen af privatinstitutioner. Ikke fordi der er kommet mange helt nye institutioner til, men mere, at de tidligere knap så store selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunerne, der ellers var lukningstruet, nu kan leve videre i privat regi.

Det siger næsten sig selv, at LDD ikke igen vil stå alene med en sådan sag, som ingen ved hvor ender. Derfor har vi i bestyrelsen og ledelsen taget det standpunkt, at vi kun i yderst begrænset omfang vil indgå i økonomisk støtte i sådanne sager. Omvendt finder vi sagen ganske vigtig for selvejet og derfor ser vi det som vores opgave, at forsøge at bidrage på bedste vis ved, at søge at finde fælles fodslag i DLO kredsen og måske hos andre organisationer. Hertil kommer, at vi i organisationerne selvfølgelig også skal gå efter sagen politisk, og med DLO som bannerfører sparke dørene ind hos ministre, forskellige udvalg i folketinget o.a. For vi har ærligt talt meget svært ved at forstå, at der på den ene side skal ydes tilskud fra kommunerne til driften at private daginstitutioner for, på den anden side, at kræve en del af beløbet op igen, som skatter!!

Nogle af jer vil måske tænke: "Nå ja - men så må man vel bare bruge bevillingen op det pågældende år, og så er der ikke overskud og dermed ej heller skat at betale"? Men så enkelt er det ikke.

Holder denne påstand - at selvejende private institutioner er skattepligtige - så betyder det i praksis, at den enkelte privatinstitution skal betale yderligere 8 til 10.000 kr. mere om året - hvert år - i administration for udarbejdelse af selvangivelse, idet det administrationsbidrag der i dag ydes IKKE indbefatter udarbejdelse af selvangivelser for virksomheder. Det er ej heller en kompetence vi har i LDD, men typisk en opgave for et revisionsfirma! Hertil kommer så en eventuel årlig skattebetaling! Så der kan være tale om en betydelig årlig merudgift.

Den næste problematik der melder sig er, at såfremt påligningen af skattebetaling for selvejende privatinstitutioner står ved magt, så vil det helt automatisk således også gælde for selvejende institutioner med driftsoverenskomst, idet institutionerne drives på samme grundlag. Det er såvel revision som advokat enige om. Og bliver det udfaldet, så drejer det sig om hele selvejet og herefter kan der udvides til selvejende plejehjem, gymnasier og andet!!!

Derfor har vi i bestyrelsen støttet ledelsen i, at der skal en kollektiv løsning til. Bestyrelsen har for første gang i årtier besluttet, at kontingentet sættes op med kr. 400 pr. institution pr. år. På samme måde har vi opfordret de øvrige organisationer til, at finde finansiering til de kommende ankesager. Vi har i samarbejde med BDO Scanrevision og advokatfirmaet DeLacour, fået accept fra en af vores institutioner til, at køre ankesagen på deres vegne. Vi håber så, at vi ved assistance fra kyndige folk - og måske lidt medvind - vil vi kunne vinde ankesagen og dermed få lagt denne urimelige sag ned.

Det er vores klare opfattelse, at med et kollektivt ganske beskedent beløb, fra de enkelte institutioner her i LDD, og med tilsvarende økonomisk hjælp fra øvrige organisationers medlemsinstitutioner, vil vi kunne iværksætte denne konkrete ankesag, og være klar såfremt der måtte dukke flere op i kølvandet på de andre sager. Vi har et håb og en forventning til, at vi kan få denne "misforståelse" om skattepligt i de selvejende institutioner i Danmark afsluttet i år, så vi ikke skal se de første institutionsselvangivelser her ved kommende årsskifte, med ganske store og urimelige administrationsomkostninger til følge. 

Siden maj måned sidste år, er der sket en del. Vi satte jo en ankesag i gang, samtidig med, at vi sammen med andre organisationer, revisionsfirmaet BDO og advokater, også påbegyndte et politisk pres. Der blev i august måned, via DLO, rettet henvendelse til skatteminister Karsten Lauritzen for, at få ministerens svar på vores rejste kritik af, at SKAT i flere afgørelser har afgjort, at private daginstitutioner, der er organiseret som selvejende institutioner, er blevet anset for, at være skattepligtige. Vi finder ikke, at virksomhed i form af pasning af børn kan anses for at være erhvervsmæssig virksomhed.

Den 6. september 2016 får vi Skatteministeren svar til folketingets skatteudvalg der afslutter det officielle svar således:

”Jeg har forståelse for den udfordring, dette kan indebære for institutionerne, og jeg er indstillet på, i den kommende folketingssamling, at fremsætte et lovforslag, der skattefritager selvejende institutioner på daginstitutionsområdet, hvor et evt. overskud kun kan anvendes til institutionens formål. Beskatning af private daginstitutioner, hvor der kan tjenes et overskud, og hvor der kan ske udlodning til ejerne, mener jeg dog bør fastholdes.”

Et meget klart svar syntes jeg.

Vi har opretholdt presset for, at få ”sagen på plads” og den 8/9 – 2016 havde DLO et foretræde for Folketingets skatteudvalg, ligesom der har været løbende kontakt til de forskellige aktører.

Og vi er ganske godt tilfredse med, at denne sag forhåbentlig nu kan finde sin afslutning. Her i skrivende stund, er der dog endnu ikke kommet et lovforslag fra ministeren, men det forlyder, at det er på vej, og at årsagen hertil er, at der er andre end daginstitutioner der skal med i lovændringen. BDO har tillige indgået aftale med SKAT om, at der ikke skulle indgives selvangivelse.

Men én ulykke kommer sjældent alene, er der et gammelt ordsprog der siger!

Den 3. november 2016 modtager vi en henvendelse fra SKAT, der meddeler, at de har ”modtaget oplysninger” om, at vi ikke beregner moms af administrationshonorarerne, hvorfor de beder os om, at indsende diverse materiale, så de kan behandle vores momsforhold????

Vi svarer skat, at vi IKKE opkræver moms af administrationshonorarerne fra medlemsinstitutionerne, idet vi har en fritagelse for afgiftspligten som ”Nævnet vedrørende merværdiafgift” har udstedt tilbage i januar måned 1979! SKAT svarer os den 28. januar 2017, at de ud fra det foreliggende ikke anser organisationen for momsfritaget efter momsloven?

Det er en ganske ejendommelig sag. For hvem mon har rettet henvendelse til SKAT, og hvorfor er vi i givet fald ikke længere omfattet af momsfritagelsen? Vi retter henvendelse til revisionsfirmaet BDO, der har en stor momsafdeling, og beder dem om hjælp i denne sag, fordi det kan få stor betydning for – ja, igen de private daginstitutioner. Det vil jo ikke være særligt godt, at de får pålagt en øget udgift til administration på 25 %, og på den anden side, så kan LDD jo ej heller i givet fald acceptere en tilsvarende nedgang i honoraret?
Spørgsmålet har så rejst sig – er det udmeldte administrationshonorar set for kommunernes side med eller uden moms?

Lige nu er sagen overdraget til BDO der kører sagen for os, i forhold til SKAT, og revisionsfirmaet er – efter nogen overvejelse – af den opfattelse, at vi har en god sag, og vi håber alle nu på, at også denne sag falder ud til fordel for selvejet!

Sidst på året så vi så, at en del kommuner landet over var ude med ”tilbuddet” til de selvejende institutioner om, at kommunen gerne ville mødes med dem for, at drøfte en ”hjemtagning” af administration? Argumentet har været, at kommunerne kan administrere stort set gratis, og meget bedre, hvorfor der ikke er nogen grund til, at lade eksempelvis organisationerne gøre det, og så ville der kunne spares på de kommunale budgetter. Det har bl.a. været Hvidovre og Rudersdal kommuner. På trods af, at det fremgår meget klart og entydigt af Dagtilbudsloven, at en selvejende institution har krav på et administrationstilskud, hvordan det beregnes og, at det er institutionen selv der afgør hvem de vil have til at udføre den administrative opgave, så har vi set at kommunerne allerede forlods tager besparelsen hjem via de kommende års budgetter? Vi er i tæt dialog med de enkelte institutioner, og i de nævnte kommuner, har institutionerne overladt forhandlingerne til LDD og de øvrige organisationer.

Vi ved jo godt, at kommunerne IKKE kan administrere billigere end organisationerne. Det fremgik jo klart af den uvildige revisionsundersøgelse der blev foretaget i forbindelse med Allerødsagen. Hertil kommer, at vi her i den selvejende branche er af den opfattelse, at administrationen ”er hjemme” når den udføres af den selvejende institution selv eller af en af dem valgt organisation. Og endelig har vi set et rigtigt dårligt eksempel på kommunal administration i Hørsholm kommune, hvor en stor institution har måttet fritstille ledelsen af en selvejende institution, med baggrund i en sigtelse for bedrageri i millionklassen over flere år. Vi i organisationerne er enige om, at noget sådant ikke vil kunne finde sted i en ekstern administration, hvor der er vandtætte skotter mellem institutionens og administrators konti. En anden problematik der rejser sig ved kommunal administration er det skisma, at kommunen jo ikke er en uvildig rådgiver, da det er forvaltningen der skal rådgive institutionen i en sag om eksempelvis hvorvidt forvaltningen har ydet det korrekte overførselsbeløb eller bevilling. Her er forvaltningen både rådgiver/administrator for institutionen samtidig med, at de er modpart tillige med tilsynsmyndighed. En noget svær blanding har vi set!

Så i 2017 står vi overfor endnu nye store udfordringer på det selvejende institutionsområde og vi er klar i LDD til at yde vores bidrag til løsningerne.


Bestyrelsens arbejde i året der er gået
En enig bestyrelse valgte igen, at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand. Claus og jeg trives begge særdeles godt i bestyrelsesarbejdet og har et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Bestyrelsen har igen i år haft et interessant og rigtigt spændende år hvor, kommunernes konstante pres på ”de små institutioner”, og den fortsatte eksplosive udvikling i privatinstitutionerne, har fyldt rigtigt meget. Der er fortsat ganske mange institutioner der vælger, at overgå fra selvejende institution med driftsoverenskomst til selvejende privat institution. Ja, selv min egen lille institution i Hvidovre, er nu presset så voldsomt, så vi nu har besluttet at starte processen. I bestyrelsen bakker vi fortsat op om de private institutioner, hvilket i praksis for det meste vil sige, at vi støtter de ”gamle traditionelle” selvejende institutioner, i at overgå til privat drift.

DLO er fortsat et fast punkt på dagsordenen. Vores medlem af hovedbestyrelsen, Erik Paustian, er jo udpeget på Organisationssiden og sidder dermed i DLO´s bestyrelse og er i øjeblikket valgt som næstformand. Erik holder os særdeles godt orienteret om arbejdet i DLO.

Arbejdet i DLO har primært gået på, at finde en afløser for John Hebo, der afgik som formand i november måned, ved DLO´s årsmøde. Det lykkedes, at finde en kandidat, og det blev Peter Grevsen fra Esbjerg, der således blev valgt som formand. Herudover har der været udskiftning på sekretariatslederposten i DLO. Morten Kyst fratrådte sin stilling med ugangen af februar 2017 og er blevet erstattet af Tanja Krabbe. En stor tak til såvel John og Morten for et mangeårigt godt samarbejde, tillige med held og lykke fremover, og til Peter og Tanja, så velkommen til, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med jer.                

Erik - du skal have en stor tak for din indsats og engagement - det sætter både direktør og hele hovedbestyrelsen rigtig stor pris på.

I bestyrelsen har vi også hyppigt drøftet udvidelserne i LDD, og herunder lokalesituationen. Vi har nu igen udvidet i Allerød, og i sommeren 2016 udvidede vi afdelingen på Fyn. Domicilet der før var i Tommerup Erhvervspark, er nu flyttet til Odense, hvor vi har fået rigtigt gode lokaleforhold, både for medarbejdere, og de besøgende. Vi har indrettet os, så vi har mulighed for også at udvide Vest for Storebælt. Jeg og hovedbestyrelsen skal på besøg i lokalerne her i år, og der ser vi meget frem til.

Jeg vil gerne bringe en rigtig stor tak til hele hovedbestyrelsen for både et godt, men også et konstruktivt, givende og særdeles kompetent samarbejde, og jeg ser allerede nu frem til det kommende års bestyrelsesarbejde, selvfølgelig under forudsætning af, at jeg bliver genvalgt.


Organisationens økonomi
Det er skønt, endnu engang, at kunne meddele, at vi igen i år kommer ud med et overskud og denne gang på ca. kr. 750.000.

Rigtigt godt gået – og endnu engang stort tillykke til Direktøren og hans samlede personalegruppe.

Palle Woss vil komme nærmere ind på detaljerne under gennemgangen af regnskabet på repræsentantskabsmødet.


Arbejdet på kontorerne
Det har igen været et hårdt, men spændende år. Samtlige medarbejdere har gjort - og gør fortsat - deres yderste for, at servicere såvel nuværende som nye institutioner på bedste vis.

På personalefronten, er der sket noget her i 2016. De mange nye institutioner har bevirket, at der er kommet flere medarbejdere til, også indenfor nye faggrupper.

På Fyn har vi udvidet økonomi- og regnskabsfunktionen med Kenneth Lokesgaard. I Allerød har vi i Løn- og personaleteamet nu fået tilført juridisk bistand, idet jobbet som juridisk personale konsulent er besat med Rebekka Rath. I økonomi og regnskabsteamet, er Trine Holm Østenkær og Holly Birch ansat. Herudover har vi udvidet den pædagogiske konsulentfunktion med Charlotte Henriksen.
Sekretariatet er blevet udvidet med Christina Christiansen og sidst men ikke mindst, har vi nu etableret en IT funktion, hvor vi har ansat Huan Minh Vuong.

Vi har også i 2016 sagt farvel til Christian Mortensen og Lisbeth Jensen, der har søgt nye udfordringer.

Held og lykke til Christian og Lisbeth fremover og hjerteligt velkommen til alle jer nye ansigter her i LDD.

Fra mig – og jeg ved, at det også gælder for den samlede hovedbestyrelse - skal der igen lyde et stort og rungende TAK for indsatsen til hele personalegruppen i LDD – I gør det fantastisk!


Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.
Landsorganisationen Danske Daginstitutioners protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – har ikke været i ”arbejdstøjet” for LDD i 2016, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i. Men vi ser frem til igen, at kunne gøre brug af Prinsessens tilstedeværelse. 

Til gengæld var vi, Direktøren og jeg, sammen med Prinsessens øvrige projektioner, inviteret til en komsammen på Amalienborg, fredagen efter repræsentantskabsmødet, et opfølgningsmøde til mødet forrige år i anledning af Prinsessens 70 år fødselsdag.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse. 


Hvad arbejdes der med af nye projekter
Som jeg tidligere har beskrevet, kommer der fortsat flere og flere privatinstitutioner til. Ud over de institutioner der er kommet fra FRIE, er det fortsat primært eksisterende selvejende institutioner som ønsker, at konvertere til privatinstitution. Hertil kommer kommunale institutioner der, som alternativ til lukning, gerne vil privatiseres. Vi har i årets løb også set en del ”helt nye” institutionsprojekter poppe op. Der er flere, der henvender sig, for råd og vejledning, i.f.m. ønsket om, at starte en helt ny daginstitution op.

LDD har fortsat et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi får ganske mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper.

Vi lever i LDD derfor fortsat helt og aldeles op til vores vedtægtsbestemmelser om, at vi skal ”medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet”.

Vores direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op, når der er behov for råd og vejledning omkring etablering eller konvertering, og jeg kan røbe, at der efterhånden ikke er mange hjørner af landet de ikke har været i.

Endnu en gang en særdeles STOR TAK og ikke mindst ROS for alle initiativerne, til vores Direktør Palle Woss Petersen, der konstant arbejder ihærdigt på, at styrke organisationens profil og samtidig have et fast greb om kulturen her i LDD!


Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
Igen i år har vi haft tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2016 har vi således 210 institutioner tilknyttet - store som små. Her er der så ikke taget højde for de efterhånden mange ”sammenlagte” institutioner.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:
• Børnecentret Trekanten, Odense
• Børnehuset Villa Gaia, Fredericia
• Herlufholmsskovens Troldeslot, Næstved
• Den private inst. Børnehuset Midgården, Rønne
• Broager Børnehave, Sønderborg
• Fritidshjemmet Solhøjgård, Farum
• Helsted Børnehus, Randers
• Vuggestuen Korallen, Roskilde
• Børnehaven Himmelblå, Randers
• Strandhuset, Greve
• Dansk Tysk Børnehus, Frederiksberg
• LykkeLy, Allerød
• Onkel og Tante, Vejle

Et meget stort velkommen under paraplyen til alle de nye institutioner – vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til nogle institutioner i år, grundet kommunaliseringer, organisationsskrifte, ophør eller sammenlægninger:
• Egevolden, Hvidovre Skovlytoften, Rudersdal
• Haastrup Børnehus, Faaborg
• Labyrinten, København
• Torpegården, Køge
• Nærum Menighedsbørnehave, Rudersdal
• Det Gule Hus, Langeland.

Tak for et mangeårigt godt samarbejde og held og lykke til jer der fortsætter driften i andet regi.


Møder og kurser
Vi har igen i år, haft gang i mødeaktiviteterne som er gennemført i Allerød og rundt om i landet. Der har bl.a. været afholdt kurser i Ledersamtaler, MIT perspektiv(lønsystem), Ledernetværkskurser samt kurser om Skilsmisse og daginstitutioner. Og sidst men ikke mindst, har der været afholdt ganske mange Bestyrelsesgrundkurser rundt om i landet. Vi har bl.a. været i København, Fjerritslev, Århus, Billund, Aabenraa, Næstved, Odense, Lyngby, Bornholm, Viborg, Roskilde samt Allerød

Jeg kan kun igen fremhæve vigtigheden af, at man som bestyrelsesmedlem i en selvejende institutionsbestyrelse helt præcis kender den særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar.


Fester, arrangementer og runde dage
Vi har markeret os i en del arrangementer i årets løb bl.a:
Ask Ygdrasil - Værløse, 60 års fødselsdag
Lille Vestervang – Holbæk, 5 års fødselsdag
Fjordbakken – Holbæk, indvielse af ny vuggestue

Herudover har vi som tidligere nævnt deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i Organisations-udvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd, samt på årsmødet.

I løbet af 2016 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartere i forbindelse med runde fødselsdage og jubilæer. Et rigtigt stort tillykke til jer alle – ingen nævnt, ingen glemt!

Tak for nogle gode og spændende arrangementer.


Samarbejdspartnere
En stor tak til alle ”søsterorganisationerne” for det store arbejde I hver især gør for selvejet og de mange fælles kræfter der lægges heri.

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med alle organisationerne inden for selvejet.


Det faste repræsentantskab
Vi har igen i år trukket på ”lokale” kræfter hvor det har været påkrævet og muligt. Det er dejligt at vide, at I er der og, at vi kan bruge jeres lokale ekspertise, når eller hvis, vi har brug for den!

Endnu engang tusinde tak for, at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner


Afslutning
Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2016. Det har - som det forhåbentligt er fremgået - været endnu et særdeles spændende år.

Jeg er på valg i år, og som den opmærksomme læser har noteret sig, stiller jeg mig gerne til rådighed for endnu en periode, såfremt repræsentantskabet vil pege på mig.

Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.

Den 15. maj 2017

Susanne Holm-Hansen
Formand

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk