Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

20-05-2015
Formandens beretning - fra Repræsentantskabsmødet

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners repræsentantskabsmøde

den 20. maj 2015

Vedrørende år 2014.

Formandens beretning.

Kære repræsentantskab.

Igen et særdeles spændende år, hvor vi har været vidner til en utrolig udvikling på daginstitutionsområdet.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med programmet for dagen, regnskabet og som en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

Min beretning har i år følgende overskrifter:

1)   Daginstitutioner - Private, selvejende, kommunale - store eller små?
2)   Bestyrelsens arbejde i året der er gået                                           
3)   Organisationens økonomi
4)   Arbejdet på kontoret
5)   Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
6)   Hvad arbejdes der med af nye Projekter
7)   Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
8)   Møder og kurser
10) Fester, arrangementer og runde dage
11) Samarbejdspartnere
12) Det faste repræsentantskab
13) Afslutning

Daginstitutioner - Private, selvejende, kommunale - store eller små?

Igen i år kommer min indledning på beretningen til, at handle om de private institutioner.  Ikke fordi der ikke er andet at skrive om, men fordi de private institutioner fylder utroligt meget i dagligdagen og i mediebilledet. Ja - der går stort set ikke en uge imellem vi ser og hører om, hvordan de private institutioner i antal stiger og stiger, og samtidig kommer der udmeldinger fra politikere og faglige organisationer om, at vi skal passe på, ikke at få skabt A-hold og B-hold i de danske daginstitutioner.

Det er fuldstændigt korrekt, at antallet stiger. Og det er måske ikke så underligt.

Som udgangspunkt presser kommunerne hele tiden barren op for hvor grænsen imellem levedygtige institutioner og ikke levedygtige institutioner ligger. For år tilbage, var begrebet "små institutioner" når der var under 20 børn. Så blev det 40 børn. Og så 50 - 60 børn - ja endda 80 børn. Senest har vi hørt udmeldinger om, at levedygtige institutioner, bør have et børnetal over 100? Denne grænse er ganske ensidig. Det er alene set ud fra kommunens synspunkt om bæredygtighed, ressourcetildelingsprincipper, økonomi og andet.

Spørger man forældrene, og måske de ansatte, vil de nok have en ganske anden opfattelse af dette begreb. Set i det lys, er det jo så ikke så sært, at der kommer en hel del "mindre" private institutioner til. Man kan vist roligt sige, at der her er tale om, at der i den grad mangler en forventningsafstemning kommune og brugere imellem!

Lige netop i de tilfælde hvor kommunerne VIL have gennemført ændringer af institutionsstrukturen, så de enkeltstående mindre institutioner forsvinder, gør jo, at forældrene reagerer, hvilket jo er forståeligt nok. Kommunerne laver institutionsstrukturer, områdestrukturer, institutionsplaner o.m.m. Men det er sædvanligvis ikke helt i trit med det, der efterspørges hos brugerne/forældrene! Det er ikke fordi det skorter på kommunale argumentationer for sammenlægning eller nedlæggelse, for her bruges manglende pædagogisk udvikling, ikke økonomisk bæredygtighed og sårbarhed.

Sjovt nok har mange af de ganske små institutioner eksisteret i årtier, uden at være "faldet fra hinanden”. De små institutioner har såmænd gjort det ganske godt igennem årene. De har haft massevis af glade børn og tilfredse forældre. Ja - jeg er faktisk selv en af dem. Jeg er som bekendt bestyrelsesformand i en lille børnehave i Hvidovre med 32 børn, og den har eksisteret i ganske mange år, ja over 50 år, og har klaret sig igennem et utal af besparelsesrunder. Jeg kan godt se, at det efterhånden er svært at få økonomien til at hænge sammen, men det er ikke fordi der er sket ændringer i institutionen, eller at vi er blevet dårligere til at lede og administrere. Nej - det er ene og alene den grund, at kommunerne stille og roligt, år for år, reducerer budgetgrundlaget for, at drive institutionen. Det betyder jo, at de små institutioner på sigt "sultes" ud! Når institutionerne når til det punkt, hvor enderne ikke længere kan nå sammen, så er der sædvanligvis to muligheder. Den første de bliver præsenteret for er, at den må lukke, og for selvejende institutioner betyder det, at driftsoverenskomsten opsiges. Alternativet hertil er og det er den anden mulighed, at institutionen lader sig privatisere.

Det er denne løsning nr. to, som vi har set igennem ganske mange år, og den fortsætter tilsyneladende. Vi har alene i LDD, efterhånden konverteret omkring 65 institutioner fra drift som selvejende med driftsoverenskomst til privat institution. Typisk ændrer institutionen blot status fra Dagtilbudslovens § 19, stk. 3 til stk. 5! Den seneste "trend" er, at også kommunale institutioner ønsker at konvertere til privat drift i stedet for at blive lukket! Det er alt andet lige en noget sværere øvelse, idet det vil kræve en politisk godkendelse. Det virker til tider ejendommeligt, at forvaltningerne foreslår mindre institutioner nedlagt eller sammenlagt, i besparelsernes hellige tegn men, at det så efterfølgende lykkes forældrene at få omstødt beslutningen ved, at "rende politikerne på dørene" og få lydhørhed for deres argumenter.

Al den snak om store kontra små institutioner, private eller kommunale er trættende og særdeles opslidende. Jeg vil tro, at hvis vi alle i denne "branche" brugte en tilsvarende mængde tid og energi på, at udvikle daginstitutioner, i stedet for at afvikle, så ligger der en umanerlig stor ressource her, både i kommunalforvaltningen, de selvejende organisationer, de mange frivillige bestyrelser og ikke mindst hos alle de ansatte.

Jeg - eller for den sags skyld - resten af hovedbestyrelsen og de ansatte i LDD, er hverken for eller imod store eller små institutioner. Vi har den tilgang til det, at der skal være et mangfoldigt udbud af institutioner, så der er noget der passer til alle børn og forældres behov. Vi er ikke ens - og skal heller ikke være det. Mangfoldigheden og forskelligheden bør være bærende kræfter i arbejdet med børn og det er jo også det forældrene efterspørger. Ja - vi behøver ikke en gang at lave en "markedsundersøgelse", vi kan bare se på antallet af private institutioner der skyder op i disse år!

I alle andre brancher i landet, forsøger man at tilpasse sig ”markedet og efterspørgslen”. Men det gælder tilsyneladende ikke, når det drejer som behov for børnepasning. Kommunerne tilpasser sig generelt mere til sine egne behov(budgetter der ikke giver underskud) end, at imødekomme behovene fra forældrene, der ønsker plads til sit barn i en bestemt institution, med en bestemt åbningstid og ikke for mange lukkedage, så det bliver muligt at have et fornuftigt privat- og arbejdsliv! Folketinget og skriftende regeringer vil jo gerne have, at forældrene skal arbejde længere og, at bedsteforældrene skal blive længere på arbejdsmarkedet. Så hos den ældre generation bliver det sværere, at hente hjælp, og når man så også lige skal passe sit fuldtidsjob, hvor man måske også har nogen transporttid, så kan det være svært, at nå det hele og få alle enderne til at nå sammen.

Jeg forventede egentlig, at det var en samfundsopgave, at stille services til rådighed for kommunens borgere, så de kan opfylde politikernes mål for udviklingen af den fremtidige velfærd!Bestyrelsens arbejde i året der er gået.

Bestyrelsen valgte igen, at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand. Claus og jeg trives begge særdeles godt i bestyrelsesarbejdet og har et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Bestyrelsen har igen i år haft et interessant og rigtigt spændende år hvor, institutionernes fortsatte trængte økonomi, kommunernes vedholdende pres på ”de små institutioner”, og den fortsatte eksplosive udvikling i privatinstitutionerne, har fyldt rigtigt meget.

I bestyrelsen bakker vi fortsat op om de private institutioner, hvilket i praksis vil sige, at vi støtter de ”gamle traditionelle” selvejende institutioner, der ønsker at overgå til privatinstitution. Nu hjælper vi også kommunale institutioner til at overgå til privatstatus. Bestyrelsen besluttede for nogle år siden, at medvirke til, at stille nogen sikkerhed for de ganske mange driftsgarantier som kommunerne kræver for, at man kan blive godkendt til privatinstitution, og det gør vi fortsat i samarbejde med Euler Hermes. Herudover bidrager vi med sikkerhedsstillelse, når det drejer sig om garanti for eksempelvis lønudbetalinger, når kommunen er forsinket med anvisning af tilskud m.m.

DLO har også været et fast punkt på dagsordenen. Vores medlem af hovedbestyrelsen, Erik Paustian, er jo udpeget på Organisationssiden og sidder dermed i DLO´s bestyrelse og i øjeblikket valgt som næstformand. Erik holder os særdeles godt orienteret om arbejdet i DLO, der jo har været igennem organisationsændringer og nu ser ud til at være tilbage på sporet. Vi forstår, at det er et hårdt arbejde, og Erik - du skal have tak for din store indsats, det sætter både direktør og hele hovedbestyrelsen rigtig stor pris på.

På bestyrelsens heldagsmøde i marts måned 2014, have vi et spændende emne på programmet, hvor vi drøftede hvordan LDD skulle forholde sig til Produktivitetskommissionens delrapport 6 om ”Udlicitering”. Her tales om, at eksempelvis daginstitutionsområdet kunne udliciteres, så internationale koncerner, eller for den sags skyld danske organisationer og foreninger, kunne stå for driften af daginstitutioner i Danmark. En interessant drøftelse.
Skal organisationen, hvis det i fremtiden bliver muligt, være arbejdsgiver overfor personalet og modpart til en eventuel forældrebestyrelse i en to-strenget model? Hovedbestyrelsen har før haft denne drøftelse, og vi nåede frem til samme konklusion som tidligere. Det skal LDD ikke. Vi skal forblive med at være rådgivende og vejledende overfor vores medlemsinstitutioner.

Jeg vil bringe en stor tak til hele hovedbestyrelsen for både et godt, men også konstruktivt og givende samarbejde, og ser allerede nu frem til det kommende års bestyrelsesarbejde, hvis jeg altså bliver genvalgt.

Organisationens økonomi:

Det er jo dejligt, endnu engang, at kunne meddele, at vi igen i år kommer ud med et overskud og denne gang på ca. kr. 380.000. Som I kan se af regnskabet, har vi igen i år, haft en særdeles flot fremgang i administrationshonoraret, hvilket jo betyder, at det igen har været et travlt år på kontorerne. Og medlemstilgangen fortsætter, hvilket jo kan ses af forventningerne til 2015 – dejligt at se hvordan vi kan hjælpe institutionerne, når de mest trænger til det.

Rigtigt godt gået – og endnu engang stort tillykke til Direktøren og hans samlede personalegruppe.

Palle Woss vil komme nærmere ind på detaljerne under gennemgangen af regnskabet på repræsentantskabsmødet.

Arbejdet på kontoret.

Som det tydeligvis fremgår af ovennævnte, har administrationen ej heller i år manglet arbejde. De mange nye institutioner har skullet indarbejdes i ”systemerne”.

Det har igen været et hårdt år og har krævet ganske mange ressourcer.

Samtlige medarbejdere har gjort - og gør fortsat - deres yderste for, at servicere såvel nuværende som nye institutioner på bedste vis.

I starten af 2014 fik vi igen vores to medarbejdere på barsel, tilbage igen på fuld styrke.

På den øvrige personalefront, ansatte vi maj måned Anders Borby som regnskabsassistent på Fyn, og tillige Mette Hagemann som lønkonsulent i lønteamet i Allerød.

Fra mig – og jeg ved at det også gælder for den samlede hovedbestyrelse - skal der igen lyde et stort og rungende TAK for indsatsen til hele personalegruppen i LDD – I gør det rigtigt godt! Og samtidig vil jeg sige hjerteligt velkommen til de nye medarbejdere.

Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Landorganisationen Danske Daginstitutioners protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – har ikke været i ”arbejdstøjet” for LDD i år, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i, men vi ser frem til igen, at kunne gøre brug af Prinsessens tilstedeværelse.  

Til gengæld så var vi, og Prinsessens projektioner, inviteret til en reception på Amalienborg, i anledning af Prinsessens 70 år fødselsdag. Det var en dejlig dag, hvor direktøren og jeg deltog sammen med repræsentanter fra alle de øvrige projektioner. Vi havde samlet givet Prinsessen en gave som hun havde ønsket sig, nemlig et maleri af kunstneren Maja Lisa Engelhardt med titlen ”Spejder ud i naturen”.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, for en dejlig dag, og fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse. 

Endnu en gang tusinde tak for et særdeles godt arrangement og endnu en gang hjerteligt tillykke med fødselsdagen.

Hvad arbejdes der med af nye projekter:

Som jeg beskrev i min indledning, kommer der fortsat flere og flere privatinstitutioner til. Det er primært eksisterende selvejende institutioner som ønsker, at konvertere til privatinstitution, og hertil kommunale institutioner, der, som alternativ til lukning, gerne vil privatiseres. Og så er der enkelte der starter helt fra bunden.

LDD har et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi får ganske mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper. Vi lever i LDD derfor helt og
aldeles op til vores vedtægtsbestemmelser om, at vi skal ”medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet”.

Vores direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op, når der er behov for råd og vejledning omkring etablering eller konvertering, og jeg skal love for, at de kommer noget omkring i hele Danmark.

Endnu en gang en STOR TAK og ROS for alle initiativerne, ikke mindst til vores direktør Palle Woss Petersen, der konstant arbejder ihærdigt på, at styrke organisationens profil og konsolidering og samtidig holde fast i kulturen.

Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre.

Igen i år – også nærmest traditionen tro - har vi haft stor tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2014 har vi således 162 institutioner tilknyttet - store som små. Her er der så ikke taget højde for de efterhånden mange ”sammenlagte” institutioner. Det er en nettostigning på 5 fra sidste år.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:
·        Børnehaven Engvej - Odense
·        Den Frie børnehave – Ringsted
·        Sct. Georgsgårdens børnehave – Frederikssund
·        Børnehuset Kamsten – Ølstykke
·        Musikalsk børnehave - Odense
·        Børnehaven Lønneberg – Frederiksberg
·        Vuggestuen Lønneberg – København
·        Børnehuset Lyngbakken – Roskilde
·        Brylle Børnehave - Tommerup
·        Odense vuggestue – Odense
·        Lilleborg børnehave – Vig
·        Vuggestuen Småland – Langeland
·        Bitte Bæk – Ålborg
·        Kragereden – Nykøbing Falster
·        Nydningen Slangerup

Et meget stort velkommen under paraplyen til de nye medlemsinstitutioner – vi ser frem til et godt samarbejde.

Desværre har vi også måttet sige farvel til nogle institutioner i år, grundet kommunaliseringer, organisationsskrifter, ophør og sammenlægninger:
Vængebo, Skovstjernen, Gerners børnehus og Egehegnet i Rudersdal, Dåstrup børnehave, Tornhøj og Trip Trap i Roskilde, Sottrup børnehave i Sønderborg og Rønnehuset og Rønneholdtparkens vuggestue i Allerød.

Tak for et mangeårigt godt samarbejde og held og lykke til jer der fortsætter driften i andet regi.

Møder og kurser.

Vi har i år gennemført institutionsmøder i Allerød og Tommerup, hvor bl.a den nye sygedagpengereform var på dagsordenen. Hertil kommer bestyrelsesgrundkurser i Århus, Tistrup, Haderslev, Næstved, Lyngby, København, Roskilde, Odense og Allerød.

Jeg vil atter fremhæve vigtigheden af, at man som bestyrelsesmedlem i en selvejende institutionsbestyrelse helt præcis kender den særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar.

Herudover har vi bl.a. tilbudt kurser som ”Inklusion i børnehøjde” og fyraftensmøder i Vildbjerg, Ishøj, Odense, Viborg, Roskilde og København, med titlen ”Selvejende institutioners overlevelse som privatinstitution”

Herudover har der også været gang i møderne i netværkene i Allerød, Roskilde, Rudersdal, København, Fredensborg, Helsingør og Hørsholm kommuner.

Vore særdeles aktive konsulenter har tillige gennemført kurser i Læreplaner, Forældesamarbejde, Områdeledelse, Personaledage, Konflikthåndtering o.m.m. Så der har igen i år været god gang i kursusaktiviteterne.

Fester, arrangementer og runde dage.
Vi har markeret os i en del arrangementer i årets løb bl.a:
·        Rønneholdtparkens vuggestue og Rønnehusets 40 års jubilæum
·        Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes 70 års fødselsdag
·        Vindinge Børnehus indvielse af tilbygning
·        Nydningens åbningsfest
·        Institutionen Georgs Æskes 25 års jubilæum

Herudover har vi som tidligere nævnt deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i Organisations-udvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd.

I løbet af 2014 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartere i forbindelse med runde fødselsdage og jubilæer. Et rigtigt stort tillykke til jer alle – ingen nævnt, ingen glemt!

Tak for nogle gode og spændende arrangementer.

Samarbejdspartnere.
En stor tak til alle ”søsterorganisationerne” for det store arbejde I hver især gør for selvejet og de mange fælles kræfter der lægges heri.

En stor tak skal lyde til DLO, som vi har et særligt tæt samarbejde med, idet LDD’s repræsentant sidder i DLO´s bestyrelse og varetager organisationernes fælles interesser.

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med DLO og de øvrige organisationer.

Det faste repræsentantskab.
I året der er gået, har vi trukket på ”lokale” kræfter hvor det har været påkrævet og muligt. Det er dejligt at vide, at I er der og, at vi kan bruge jeres lokale ekspertise, når eller hvis vi har brug for den!

Endnu engang tusinde tak for, at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Afslutning.
Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2014. Det har - som det forhåbentligt er fremgået af min beretning - været endnu et spændende år.

Jeg er jo på valg i år, og jeg tager gerne imod et genvalg. Så spørgsmålet er, om I vil genvælge mig for endnu en periode. Jeg er i hvert fald klar, hvis I har brug for mig!

Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling.

Den 12. maj 2015
Susanne Holm-Hansen
Formand

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk