Danske Daginstitutioner


 

Nyheder

Tilbage til oversigten

27-05-2013
Formandens beretning - fra Repræsentantskabsmødet
  

Landsorganisationen Danske Daginstitutioners repræsentantskabsmøde

den 27. maj 2013 

Vedrørende år 2012.

 F o r m a n d e n s  b e r e t n i n g.

Kære repræsentantskab.

Så er endnu et år passeret - jeg syntes lige, at jeg har aflagt beretning, men det er altså et år siden!

Igen et spændende år, og igen i år, hvor vi har været vidner til en utrolig udvikling på daginstitutionsområdet.

Min skriftlige beretning udsendes til de delegerede sammen med program for dagen, regnskabet og en bekræftelse på deltagelsen i repræsentantskabsmødet.

 

Min beretning har i år følgende overskrifter:
 1)     Flere børn passes privat!
 2)     Bestyrelsens arbejde i året der er gået
 3)     Organisationens økonomi
 4)     Arbejdet på kontoret
 5)     Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
 6)     Hvad arbejdes der med af nye Projekter
 7)     Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre
 8)     Møder og kurser
 9)     Fester, arrangementer og runde dage
10)    Samarbejdspartnere
11)    Det faste repræsentantskab
12)    Afslutning

 

Flere børn passes privat!

I mine seneste beretninger, har jeg skrevet en hel del om de nye private daginstitutioner, og om deres vanskeligheder ved opstart og drift, samt de vanskeligheder som de ordinære selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, står overfor.

Også i år har vi i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner oplevet, at efterhånden ganske mange af vores ”gamle” traditionelle selvejende daginstitutioner vælger at overgå til privat daginstitution. Vi spørger os selv nogle gange – hvornår ender det? Kan det blive ved, at der kommer nye private institutioner til?  Svaret er – tilsyneladende – Ja!

Jeg så - i en af morgenaviserne her i løbet af foråret – en overskrift der hed: Flere børn passes privat, og blev straks nysgerrig på, hvad den overskrift dækkede over.

Det viste sig, at fagforeningen FOA havde fået Bureau 2000 til, at lave en undersøgelse af udviklingen i antallet af private daginstitutioner/pasningstilbud. Af artiklen fremgik det, at antallet af private daginstitutioner i tiden fra 2007 til 2011 var steget fra 246 til 382. Men her udover er der også en stigning fra 3.868 til 6.378 i antallet af private dagplejere, hvilket vil sige næsten en fordobling.

I FOA mener man, at den udvikling er bekymrende, i hvert fald som det fremgår af artiklen, og som formanden for den pædagogiske sektor i fagforeningen bliver citeret for. Herudover henviser han til, at næste trin i udvikling kan blive, at firmaer opretter private daginstitutioner for at tjene penge på at passe børn, som det er sket i Norge og Sverige de seneste år! Han mener, at det vil gå ud over kvaliteten i dagtilbuddet og normeringerne, fordi det er på lønnen til personalet, at der kan hentes penge! Samtidig forklarer formanden, at færre ansatte i de private daginstitutioner er medlem af en fagforening!?

Pædagogernes fagforening BUPL er – ifølge artiklen - også skeptisk overfor private daginstitutioner, fordi det kan føre til, at velhavende forældre sender børnene i private børnehaver, mens andre får et mere skrabet tilbud, når kommunerne skærer ned!

Hvis jeg skal prøve at kommentere lidt på indholdet af artiklen, så er det første der slår mig, at BUPL er bekymret for, at de nye private daginstitutioner vil tiltrække mange forældre og ikke mindst de velhavende. Det er ærligt talt lidt absurd at læse, når grunden til den voldsomme stigning i antallet af privatinstitutioner, efter vores opfattelse, ene og alene skyldes kommunernes inderlige ønske om IKKE længere at ville have ”små” institutioner, men alene store enheder!  Vi tolker svaret fra forældrene som: vi vil selv bestemme, hvad der er godt for vores børn, og at der på dagtilbudsområdet skal være rummelighed og valgfrihed. Det kunne være at BUPL skulle tage ud og besøge privatinstitutionerne, og se hvor ”forgyldt” en sådan er. Jeg tror allerede nu, at jeg kan skuffe jer. Det I vil se, er en ganske almindelig daginstitution, der ikke længere har en driftsoverenskomst, men en godkendelse til privat drift! 

FOAs bekymring om, at internationale koncerner vil overtage pasningstilbuddet i Danmark, finder vi nok noget overdrevent. Det er rigtigt, at vi i såvel Norge som Sverige har set, at det offentlige marked er blevet udfordret, ja vi har endda i Danske Daginstitutioner for nogle år siden fået en henvendelse fra en Norsk koncern, der forespurgte til et eventuelt samarbejde. Efter et møde med dem har vi intet hørt, og har ej heller set noget til dem her i Danmark.

Men institutionsantallets himmelflugt kan vi godt nikke genkendende til. Uden at kunne sætte tal på, vil jeg mene, at tallet i dag er væsentligt større, idet kontoret igennem såvel 2012 som her i 2013, forsat ser en stor tilgang af privatinstitutioner. Men igen må jeg sige, at langt den overvejende del af de nye privatinstitutioner, er tidligere ordinære selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst, der har valgt at overgå til privat drift, som følge af en kommunal trussel om lukning eller sammenlægning. Mere interessant er det da også, at vi lige nu ser en tendens i, at tidligere mindre kommunale institutioner vælger at overgå til privat drift! I disse tilfælde er det lykkedes forældrene, at få overtalt lokalpolitikerne til, at de kan blive i deres lejemål, så kommunen enten udlejer lokalerne eller sælger dem til initiativtagerne.

Det er og bliver trist, at der ikke er plads til alle institutionstyper i dagens Danmark. Og jeg må igen fremhæve, at såfremt kommuner – og for den sags skyld de faglige organisationer – mener det er en forkert udvikling dagtilbudsområdet har taget, ja så er svaret meget enkelt:

Giv de selvejende institutioner nogle ordentlige samarbejdsvilkår og respekter såvel personale som bestyrelser samt den indgåede kontrakt – driftsoverenskomsten! Mere skal der ikke til, og så er det ikke engang urimeligt – vel?

Jeg ved ikke om der er færre ”organiserede” medlemmer i de private institutioner som FOA fremhæver i artiklen, men jeg ved, at både LDD og andre organisationer, har indgået overenskomster, som de private daginstitutioner kan vælge at tiltræde, når de overgår til administration her i LDD. 

Jeg håber inderligt, at beslutningstagerne snart også vil tænke lidt på de mindste i vores samfund – børnene, og ikke hele tiden løbe efter laveste fællesnævner! Det kan vi jo alle tænke over til november hvor der er kommunalvalg – så er det jo bare om, at sætte krydset rigtigt!

 

Bestyrelsens arbejde i året der er gået.

Bestyrelsen valgte igen, at konstituere sig med bestyrelsesmedlem Claus Elmquist-Clausen som næstformand. Et samarbejde der har kørt siden min tiltræden som formand. Vi trives begge særdeles godt i bestyrelsesarbejdet og har et fortsat upåklageligt godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelsen som LDD´s direktør Palle Woss Petersen og den øvrige ledelse.

Igen i år har vi i bestyrelsen haft et spændende år, hvor institutionernes trængte økonomi, kommunernes pres på ”de små institutioner”, udviklingen i privatinstitutionerne har fyldt meget. Hertil er kommet, at vi også med spænding har fulgt udviklingen af vores nye ”filial” i Tommerup på Fyn. Vi kan jo konstatere, at det har været en succes, at etablere os i det Fynske, idet vi nu har omkring 35 medlemsinstitutioner tilknyttet, og flere kommer til. 

I bestyrelseslokalet har vi truffet beslutning om, at bakke op om de private institutioner, hvilket i praksis vil sige, at vi støtter de ”gamle traditionelle” selvejende institutioner, der ønsker at overgå til privatinstitution. Bestyrelsen besluttede for nogle år siden, at medvirke til, at stille nogen sikkerhed for de ganske mange driftsgarantier som kommunerne kæver for at man kan blive godkendt til privatinstitution, og det gør vi fortsat i samarbejde med Euler Hermes. Herudover bidrager vi med sikkerhedsstillelse, når det drejer sig om garanti for eksempelvis lønudbetalinger, når kommunen er forsinket med anvisning af tilskud m.m. 

På bestyrelsens heldagsmøde i april 2012, drøftede vi DD-mandaternes rolle i denne nye institutionstid. Drøftelsen heraf er blevet aktuel af, at der konverteres ganske mange ordinære selvejende institutioner til Privatinstitutioner, hvilket betyder, at disse DD-mandater – altså LDD´s repræsentanter i institutionsbestyrelserne - nu overgår til den nye privatinstitution. Jeg sidder selv, og har gjort det i ualmindeligt mange år, som DD-mandat i bestyrelsen for en lille selvejende institution i Hvidovre. Jeg ved derfor hvor svært det efterhånden er, at rekruttere nye mandater. Den moderne familie i dag har meget travlt, så der bliver prioriteret. De fleste forældre prioriterer i dag, at være i institutionsbestyrelsen når deres børn går i institutionen og så ikke længere, hvorimod meningen med DD-mandaterne er, at der skal være kontinuitet. Bestyrelsen havde derfor en god lang drøftelse af, om begrebet DD-mandat har overlevet sig selv? Som vi ser det i krystalkuglen, kommer der ikke nye selvejende daginstitutioner til. Mange kommuner har allerede meldt ud, at enten er det kommunal drift eller helt privat. Bestyrelsen besluttede derfor, at der hvor der i dag sidder DD-mandater, der beholder vi dem, og støtter institutionerne der. Det samme gør sig gældende ved overgangen fra selvejende til privat, i det omfang institutionen ønsker det, men LDD stille ikke mandater til rådighed for nyetablerede privatinstitutioner, idet organisationen ikke har væsentlig indflydelse på driften, og dermed kan risikere at løbe en potentiel risiko, ved eksempelvis en konkurs. Det er ikke noget LDD vil lægge navn til.

Et andet stort emne i år, var DLO´s fremtid. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen har været meget bekymret for DLO´s fremtid, grundet den meget dårlige økonomi. Bestyrelsen gjorde sig derfor nogle seriøse overvejelser om, hvordan vi mente, at DLO kunne komme igennem krisen, og vi kan så bare nu konstatere, at DLO er kommet igennem, efter en gevaldig budgetreduktion og en flytning til mindre lokaliteter. Det glæder os oprigtigt meget, at det nu ser ud til, at den ny formand John Hebo og hans bestyrelse, har fået DLO på rette kurs – tillykke med det DLO.

Som jeg allerede i min beretning sidste år afslørede, så besluttede bestyrelsen i år at takke ja til tilbuddet om, at overtage ejendommen Munkegårdsvej 1 i Kvistgård nær Helsingør. Vi fik den tilbudt af Fonden Kvistgård, der igennem længere tid, havde drevet ejendommen, først som selvejende institution og senere ved kommunalisering som kommunal institution. Kommunen opsagde imidlertid lejemålet, da man ville nedlægge flere mindre institutioner, og lægge dem sammen i et nyere byggeri med stordrift. Vores advokat havde kontakt til Civilstyrelsen, og man enedes om, at LDD kunne overtage ejendommen for 1,2 mill. kr. og på det vilkår, at fonden skulle have kr. 200.000 til uddeling jf. vedtægtens bestemmelser, og resten skulle gå til istandsættelse af ejendommen således, at der kunne genetableres en institution i lokalerne. Ejendommen er nu istandsat og institutionen er i fuld gang. De er dog endnu ikke kommet helt op på maximalt børnetal, men det stiger løbende. Stor tak til Kvistgård Fonden og ikke mindst initiativgruppen, der har bidraget til, at realisere projektet.

For at opretholde et styrket samarbejde i ”branchen”, har bestyrelsen fortsat valgt at engagere sig i arbejdet i DLO. Vi har derfor udpeget vores hovedbestyrelsesmedlem Erik Paustian til at sidde i DLO´s bestyrelse, hvor han varetager organisationernes interesse i arbejdet. Erik har i den svære tid for DLO, udført et ualmindeligt stort arbejde, som både direktøren og jeg samt resten af bestyrelsen værdsætter meget. 

Jeg vil her sige en stor tak til hele bestyrelsen for både et godt, men også konstruktivt, samarbejde og ser allerede nu frem til det kommende års bestyrelsesarbejde, hvis jeg altså bliver genvalgt.

 

Organisationens økonomi:

Det er jo dejligt, igen at kunne meddele, at vi kommer ud med et overskud og denne gang på ca. kr. 91.000. Som I kan se af regnskabet, har vi igen i år, haft en særdeles flot fremgang i administrationshonoraret, hvilket jo betyder, at det igen har været et travlt år på kontorerne. Det forudså vi jo sidste år, og tog der de nødvendige tiltag på personalefronten. Og medlemstilgangen fortsætter, hvilket jo kan ses af forventningerne til 2013 – dejligt at se hvordan vi kan hjælpe institutionerne, når de mest trænger til det. 

Rigtigt godt gået – og stort tillykke til Direktøren og hans samlede personalegruppe.

Palle Woss vil komme nærmere ind på detaljerne under gennemgangen af regnskabet på repræsentantskabsmødet.

 

Arbejdet på kontoret:

Som det jo er fremgået af ovennævnte, har kontoret ej heller i år manglet arbejde. De mange nye institutioner har skullet indarbejdes i ”systemerne” og flere er som nævnt kommet til i spidsbelastningsperioden omkring årsskiftet. Jeg ved det har været hårdt og har krævet ganske mange ressourcer. Samtlige medarbejdere har gjort - og gør fortsat - deres yderste for, at servicere såvel nuværende som nye institutioner på bedste vis.

Det betyder jo, at vi igen har måttet udvide medarbejderstaben. På Fyn har temachef Torben Lund ansat Monica Arnoldsen, der som nogen af jer ved, har været ansat i Allerød tidligere. Monica skal styrke indsatsen på lønområdet og bistå Trine med arbejdet. 

På kontoret i Allerød, er personalesituationen Status Quo. Her ansatte vi personale sidste år, for at imødekomme tilgangen af nye medlemsinstitutioner. 

Jeg vil lige nævne, selv om det ikke hører hjemme i beretningen for året 2012, at vores mangeårige pædagogiske konsulent Marianne Nielsen har valgt at søge nye udfordringer, hos sin tidligere arbejdsgiver, Helsingør kommune, hvor Marianne har fået tilbudt sit ønskejob uden for meget aften- og weekendarbejde. Heldigvis er det lykkedes at finde en erstatning – Karen Skau Meincke - det har lige så mange års erfaring som Marianne og kommer fra en tilsvarende stilling i en af søsterorganisationerne. Stort tillykke med jeres nye job, og held og lykke til dig Marianne fremover, og ikke mindst tak for din store indsats for LDD.

2012 var året hvor vi fik elektronisk indberetning af løndata. Det har været et stort projekt, som stort set alle institutioner har taget rigtigt godt i mod. Alle institutioner har været igennem kursusforløb, både Øst og Vest for Storebælt, og lønteamet har været hård spændt for i projektperioden. Vi håber, at I alle tager godt imod dette nye tiltag.

Oven i alt det, var det også året, hvor vi flyttede til nye lokaliteter i Allerød. Det er nu ikke langt, blot 10 numre længere oppe ad vejen! Vi var efterhånden de sidste lejere tilbage på matriklen, og det bar dagligdagen tydeligt præg af. Samtidig var rammerne efterhånden også blevet noget snævre, selv om vi jo har udvidet til det Fynske. Det lykkedes direktøren, at få en fornuftig aftale på plads med ulejer om rimelige lejevilkår, samtidig med en mindre udvidelse på ca. 60 m2. Og så er lokalerne nyistandsatte og moderne indrettet og tilpasset det behov vi har lige nu. Vi havde efterhånden boet i de andre lokaler i mere end 10 år. Det er jo stadig meget nyt, vi flyttede ind i november måned, men jeg kan fortæller jer, der endnu ikke har set lokalerne, at det er dejlige lyse lokaler som vi alle er glade for.

Herfra – og jeg ved at det også gælder for den samlede bestyrelse - skal der lyde et stort og rungende TAK for indsatsen til hele personalegruppen i LDD – I gør det godt!

 

Protektor - Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Landorganisationen Danske Daginstitutioners protektor – Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte – har ikke været i ”arbejdstøjet” for LDD i år, da vi ikke har haft jubilæer eller nye projekter som Prinsessen har kunnet deltage i, men vi ser frem til igen, at kunne gøre brug af Prinsessens tilstedeværelse.

Tusinde tak til Dem Prinsesse Benedikte, fordi De altid venligt stiller dem til rådighed, når vi har brug for Deres tilstedeværelse.  

 

Hvad arbejdes der med af nye projekter:

Som jeg beskrev tidligere, kommer der flere og flere privatinstitutioner til, både nye projekter og eksisterende selvejende institutioner som ønsker, at konvertere til privatinstitution, og senest tillige kommunale institutioner, der som alternativ til lukning, gerne vil privatiseres.

LDD har et rigtigt godt ry, hvilket betyder, at vi får ganske mange henvendelser fra interesserede institutioner og forskellige interessegrupper. Vi lever i LDD helt og 
aldeles op til vores vedtægtsbestemmelser om, at vi skal ”medvirke ved etablering og drift af selvejende og private daginstitutioner over hele landet”.

Vores direktør, teamchefer og konsulenter stiller altid velvilligt op, når der er behov for råd og vejledning omkring etablering af forskellige institutionsprojekter, og jeg skal love for, at de kommer noget omkring i Danmark. 

Der arbejdes fortsat på at overtage institutionsejendomme, hvor den enkelte institution ikke længere kan løfte vedligeholdelsesopgaven og hvor kommunen ikke vil, eller kan, hjælpe til. Her kan LDD træde til og tilbyde overtagelse af ejendommen, udførelse af istandsættelse og varetagelse af den fremtidige udvendige vedligeholdelse, mod at kommunen godkender en ny huslejekontrakt.

Som beskrevet tidligere i beretningen, har vi overtaget ejendommen i Kvistgård, der nu huser Kvistgård Private Børnehus, med pladser til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 

Herudover har vores direktør og advokat Tomas Berg været på arbejde og fået lavet en flerårig huslejeaftale med Sønderborg kommune om, at kommunen lejer ejendommen, som den tidligere selvejende institution Kærnehuset lejede sig ind i, efter kommunalisering af institutionen. En god løsning for såvel børn, personale, forældre, kommunen og LDD.

Ud over det fortsatte store antal henvendelse og sager om privatiseringer, arbejdes der fortsat på, at finde en løsning, så LDD kan overtage Børnehaven Lodsvejs ejendom i Hvidovre. Det har været en langstrakt sag med drøftelser i forvaltningen, og senest har vores direktør og institutionens bestyrelsesformand været til møde i kommunen med borgmesteren, for at søge at finde en løsning.

Endnu en gang en STOR TAK og ROS for alle initiativerne til direktør Palle Woss Petersen, der konstant arbejder ihærdigt på, at styrke organisationens profil og konsolidering. 

 

Velkommen til nye medlemsinstitutioner og farvel til andre.

Igen i år – også nærmest traditionen tro - har vi haft stor tilgang af nye medlemsinstitutioner. Med udgang af 2012 har vi således 144 institutioner tilknyttet - store som små. Her er der så ikke taget højde for de efterhånden mange ”sammenlagte” institutioner.

Af de 144 institutioner er de 71 selvejende institutioner, 70 privatinstitutioner og 3 puljeordninger.

Vi har i år budt velkommen til følgende nye medlemsinstitutioner:
·        Børnehaven Spirehuset – Vejen
·        Haastrup børnehus – Faaborg
·        Børnehuset Dragen – Bogense
·        Røde Kors Børnehuset – Holbæk
·        Kvistgård Private Børnehus – Helsingør
·        Børnehaven Regnbuen – Helsingør
·        Aagades Børnehave – Vesthimmerland
·        Børnehaven ved Havet – Gilleleje
·        Lions Børnehuse – Hørsholm
·        Småbørnegruppen Risle – København
·        Gummerup vuggestue – Glamsbjerg
·        Børnehuset Trip Trap Træsko – Svendborg
·        Rostrup vuggestue og børnehave - Mariagerfjord

Et meget stort velkommen under paraplyen til de nye medlemsinstitutioner – vi ser frem til et godt samarbejde.

 

Desværre har vi også måttet sige farvel til Lindhøjgård i Birkerød kommune og Røde Rose 3 der har ”klynget” sig med andre institutioner i Københavns kommune. Tak for et mangeårigt godt samarbejde og held og lykke til jer fremover.

 

Møder og kurser.

Vi har i år gennemført institutionsmøder i Allerød og Tommerup tillige med bestyrelsesgrundkurser i Århus, Næstved, København, Roskilde, Odense, Allerød og Rudersdal kommuner.

Jeg vil endnu engang fremhæve vigtigheden af, at man som selvejende bestyrelses-medlem helt præcis kender den særlige opgave man går ind til. En opgave som er stærkt udvidet i forhold til de kommunale forældrebestyrelser, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har både driftsherre- og personaleansvar.

I forbindelse med indførelsen af ”Mit Perspektiv” – systemet til lønindberetning, har vi gennemført 2 dagskurser i Tommerup, 1 i Silkeborg og 9 kursusdage i Allerød.

Herudover har der også været gang i møderne i netværkene i Allerød, Roskilde, Rudersdal, København, Fredensborg, Helsingør og Hørsholm kommuner.

Vore særdeles aktive konsulenter har tillige gennemført kurser i APV, Teambuilding, Mind Fuldness, Anerkendende relationer, Læreplaner, Forældesamarbejde, Områdeledelse, Personaledage, Konflikthåndtering o.m.m. Så der har i år rigtigt været gang i kursusaktiviteterne.

 

Fester, arrangementer og runde dage.

I løbet af 2012 har vi sagt tillykke til ganske mange ledere og samarbejdspartere i forbindelse med runde fødselsdage og jubilæer. Et rigtigt stort tillykke til jer alle – ingen nævnt, ingen glemt!

Vi har deltaget i en del arrangementer i årets løb. Bl.a. deltog vi i Børneringens fremvisning af de nye lokaler i Valby, Karetmagerportens åbning/udvidelse af lokaliteterne i Hvidovre, The Clean House/KRIS på Nørrebro 10 års jubilæum, og ikke mindst Gentofte Børnehaves 150 års jubilæum.

I april måned fejrede vi, pædagogisk konsulent Marianne Nielsen og teamchef Torben Lund, i anledning af deres 10 års jubilæum i LDD.

Herudover har vi deltaget i arbejdet i DLO, og har dermed deltaget i årsmødet og Organisations-udvalgsmøderne for de landsdækkende organisationers ledere og formænd.

Tak for nogle gode og spændende arrangementer.

 

Samarbejdspartnere.

Der samarbejdes organisationerne imellem, både lokalt når der skal ”kæmpes” med fælles front mod kommunerne, og på landsplan når folketingspolitikerne skal påvirkes.

En stor tak til alle ”søsterorganisationerne” for det store arbejde I hver især gør for selvejet og de mange fælles kræfter der lægges heri.

En stor tak skal lyde til DLO, som vi har et særligt tæt samarbejde med, idet LDD’s repræsentant sidder i DLO´s bestyrelse og varetager organisationernes fælles interesser. 

Vi ser i LDD frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med DLO og de øvrige organisationer. 

 

Det faste repræsentantskab.

Endnu engang tusinde tak for, at I fortsat stiller jer til rådighed for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

I året der er gået, har vi trukket på ”lokale” kræfter hvor det har været påkrævet. Det er dejligt at vide, at I er der og, at vi kan bruge jeres lokale ekspertise, når vi har brug for den. 

 

Afslutning.

Det var så min skriftlige beretning for funktionsåret 2012. Det har - som det forhåbentligt er fremgået af min beretning - været endnu et spændende år.

Jeg er jo på valg i år, og vil allerede gerne her røbe, at jeg meget gerne stiller op til endnu en periode i formandsstolen – og ville være stolt af forsat, at stå i spidsen for en organisation som LDD.

Spørgsmålet er så om I vil have mig?

Med disse afsluttende bemærkninger, vil jeg overgive min beretning til repræsentantskabets videre behandling. 
 

Den 15. maj 2013

Susanne Holm-Hansen
Formand

 

 
Danske Daginstitutioner • Hejrevang 21D • 3450 Allerød • Telefon: 32953230 • Fax: 32953265 • E-mail: ldd@ldd.dk